Pensjonsreformen

NHO er opptatt av et godt pensjonssystem som er bærekraftig på sikt. NHO jobber for et pensjonssystem som er forutsigbart for bedriftene og som sikrer at det lønner seg å jobbe.

Publisert 05.09.13

Pensjon og forsikring

NHO jobber for valgfrihet for bedriftene til å velge pensjonsordninger tilpasset hver enkelt bedrifts situasjon. Det er viktig at bedriftene har tilstrekkelig styringsrett og kostnadskontroll. 

NHO mener offentlig sektors pensjonssystem må endres slik at det bygge på samme prinsipp som i privat sektor. Uføretrygden og uførepensjoner må utformes slik at det lønner seg å jobbe. 

Bakgrunn for pensjonsreform
Norges befolkning lever stadig lenger. SSB anslår at antallet pensjonister vil utgjøre 40 prosent av antallet personer i yrkesaktiv alder i 2060, mot rundt 20 prosent i dag. Den økende levealderen gjør det nødvendig å tilpasse våre velferdsordninger for å sikre langsiktig bærekraft. 

NHO mener det alltid skal lønne seg å arbeide. Pensjonssystemet må derfor stimulere til å stå lengst mulig i jobb, og sørge for at de ikke straffer seg å skifte jobb. En sunn mobilitet i arbeidslivet fremmer omstillingsevne og konkurransekraft.

For bedrifter er det sentralt å kunne velge pensjonsordning tilpasset egen situasjon. Bedriftene må ha styringsrett, forutsigbarhet og kostnadskontroll.  NHO mener at AFP bør gjøres gjeldene for alle arbeidstakere, og ikke lenger være en tariffestet rettighet.

Pensjonsreformen
Pensjonsreformen omfatter 

 • folketrygdens alderspensjon
 • private tjenestepensjoner
 • AFP
 • offentlig tjenestepensjon
 • individuell pensjonssparing

Tjenestepensjoner er bedriftsbetalte pensjonsordninger som kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og eventuell AFP-utbetaling. 

En av hovedendringene i den reformerte alderspensjonen fra folketrygden er mulighet for fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. AFP er endret fra å være en tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til å bli en livsvarig utbetalt ytelse som kan utbetales fra 62 år (eller senere). Prinsippet er at jo lenger man står i jobb, desto mer pensjon tjenes opp. Partene i privat sektor har fulgt opp pensjonsreformens prinsipper med en tilpasning av privat AFP og lovforslag for tilpasning av tjenestepensjoner.

NHO mener offentlig sektors pensjonssystem må endres slik at det bygger på samme prinsipper som i privat sektor og tilpasses pensjonsreformen fullt ut.

NHOs syn på pensjonsreform
NHO jobber politisk med pensjonsreform og deltar i Banklovkommisjonen.  Les mer om våre syn på pensjonsreformen, uføretrygden, aldersgrense og pensjonsmarkedet her. 

Uføretrygd i folketrygden
Uførepensjonen må utformes slik at det lønner seg å jobbe. En ny lov om uføretrygd fra folketrygden trer i kraft i 2015. Uføretrygden vil da bli mer lik trygdeordningen arbeidsavklaringspenger og skal skattes som lønnsinntekt.

NHO mener uføretrygden slik den er utformet ikke tilstrekkelig motiverer til å komme tilbake i jobb. I visse sammenhenger gir den for høy kompensasjon. NHO støttet blant annet ikke løsningene med fribeløp og barnetillegg. 

NHOs arbeid med pensjon
For å sikre et bærekraftig pensjonssystem og et velfungerende arbeidsmarked må rammeverket for pensjon bygge på viktige prinsipper som arbeidslinje og god mobilitet.

Her følger presentasjon av NHOs hovedsynspunkter på private tjenestepensjoner, AFP, offentlig tjenestepensjon, individuell pensjonssparing, uføretrygd og korttidsytelser, aldersgrense i arbeidslivet og pensjonsmarkedet: 

NHO om private tjenestepensjoner

 • Pensjonsreformens prinsipper om arbeidslinje og bærekraft må legges til grunn.
        
 • For bedriftene er sentrale kriterier når det gjelder tjenestepensjon styringsrett, forutsigbarhet og kostnadskontroll.
        
 • NHO er positiv til forslaget til nytt tjenestepensjonsprodukt. Dette vil gi bedriftene fleksibilitet i valg av ordning slik at den enkelte bedrift kan tilpasse sin pensjonsordning til egen situasjon. Forslaget til tjenestepensjon bygger opp under arbeidslinjen gjennom faktorer som at alle arbeidsår skal telle med og levealdersjustering. 
        
 • NHO mener det er viktig at høyere maksimale sparegrenser for innskuddspensjon kommer raskt på plass. Det bør være mulig å ha innskuddspensjonsordninger som i nivå kan sammenliknes med ytelsespensjonsordninger og det foreslåtte nye tjenestepensjonsproduktet.
 • NHO mener at dagens ytelsespensjonsprodukt ikke bør leve videre. Dette produktet bygger ikke opp under arbeidslinjen. Banklovkommisjonen har fått et mandat for videre utredning rundt ytelsespensjoner.

Les mer:

NHO om AFP 

 • NHO mener AFP bør gjøres gjeldene for alle arbeidstakere.
 • NHO kan ikke akseptere en AFP-ordning med krav om balanseføring i bedriftenes regnskap, da dette vil ha stor konsekvens for mange norske bedrifter. Et eventuelt krav om balanseføring oppfattes derfor som et brudd med forutsetningene for AFP-avtalen.

NHO om offentlig tjenstepensjon
Pensjonsreformens prinsipper må gjennomføres fullt ut for offentlige tjenestepensjoner. Offentlig AFP må harmoniseres med privat AFP slik at viktige prinsipper om arbeidslinje og mobilitet i arbeidsmarkedet følges. 

 • Det er en betydelig svekkelse av pensjonsreformen at offentlig ansatte etter lønnsoppgjøret i 2009 har beholdt ordninger som ikke bygger opp under at det skal lønne seg å jobbe lenger i samme grad som i privat sektor. I tillegg bidrar ulikhetene mellom sektorene til å gjøre det mindre attraktivt å skifte      jobb fra offentlig til privat sektor.
 • Den offentlige tjenestepensjonsordningen er videreført som en "brutto" ordning der man kan få full opptjening allerede etter 30 år. Ordningen er ikke tilpasset alleårsopptjeningssystemet som honorerer at flere år i arbeid gir mer pensjon. Dermed bygger man ikke tilstrekkelig opp under arbeidslinjen  
        
 • Offentlig AFP er problematisk da den er blitt bevart som en førtidspensjonsordning som innebærer at arbeidstakeren får avkortet AFP mot arbeidsinntekt dersom man ønsker å      jobbe helt eller delvis etter fylte 62 år. Ordningen gir dermed ikke nok insentiv til å stå videre i arbeid
        
 • Offentlig AFP innebærer også betydelige mobilitetshindre for eksempel ved at en arbeidstaker som ønsker å gå til en privat arbeidsgiver etter fylte 55 år ikke vil kunne opparbeide seg tilstrekkelig ansiennitet til å få privat AFP

NHO om individuell pensjonssparing

 • Arbeidstaker kan ha behov for og ønske om å tilpasse egen pensjonssparing. Individuell pensjonssparing er den tredje pilaren i et pensjonssystem der alderspensjon fra folketrygd og evt. AFP ligger i bunn, med påbygning av      tjenestepensjoner.
        
 • Det er i dag svak skattestimulans for individuell pensjonssparing, og disse bør styrkes.
        
 • Et mulig tiltak er et mer fleksibelt rammeverk for individuell tilleggssparing i bedriftens tjenestepensjonsordning.

NHO om korttidsytelser

 • Muligheten til å ta fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år skaper problematikk i grenseflaten mellom tidlig pensjonering, langvarig syk og arbeidsledig senior.
 • Endelig regelverk for korttidsytelser og alderspensjon samtidig må komme på plass og løsningen må bygge opp under arbeidslinja.

Aldersgrense
Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense må fortsatt gjelde.

NHO om pensjonsmarkedet
Et velfungerende forsikringsmarked er en forutsetning for at bedriftene ikke skal belastes med unødvendige kostnader. 

 • Pensjonsmarkedet er  preget av få store leverandører og liten gjennomsiktighet med komplekse produkter og regulering.
 • NHO etablerte i 2006 en innkjøpsordning og forhandlet frem en avtale med Storebrand om NHO Tjenestepensjon. Innkjøpsordningen sikret svært gode priser og vilkår for      medlemsbedriftene våre og bidro til betydelig til styrket konkurranse i OTP-markedet.
 • NHO mener Forbrukerrådet portal for forsikringsselskaper også bør omfatte forsikringer for små og mellomstore bedrifter.