Ny lov for tjenestepensjoner

Store og viktige seire for NHO

- Slik vi tolker det innebærer forslaget en mulighet for rask innføring av nye og høyere maksimalgrenser for innskuddspensjonsordninger, samt fortsatt sparing fra lønn over 1G for disse ordningene. Dette er viktig for NHOs bedrifter, sier Svein Oppegaard i NHO

Publisert 04.10.13

Pensjon og forsikring

Regjeringen la i dag frem proposisjon om Banklovkommisjonen (Prop 199L 2012-2013 "Lov om tjenestepensjon"). – NHO er svært fornøyd med at flere av våre innspill i høringen er blitt tatt på alvor. Finansdepartementet har vært lydhøre for viktige endringer vi mente var nødvendige for et balansert pensjonssystem i fremtiden, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han påpeker i den sammenheng at det er en viktig seier at forslagene fra Banklovkommisjonen til overgangsløsning fra ytelsespensjon til nytt tjenestepensjonsprodukt (fase III), ikke følges opp videre.

Oppegaard trekker særlig frem muligheten til å kunne få en rask innføring av nye og økte maksimale innskuddssatser allerede fra 1.januar 2014 gitt at endringer i forskrift for innskuddspensjon følges opp parallelt med innføring av nytt regelverk for tjenestepensjoner. NHO legger til grunn av man i endret forskrift vil legge seg på samme maksimumsnivå som er foreslått for nytt tjenestepensjonsprodukt. Videre er vi glad for at det ikke foreslås endring i forskriften når det gjelder at sparing skjer for lønn over 1G. – Våre medlemmer har ventet lenge på en avklaring av disse grensene. Dette er viktig for bedrifter som vurderer overgang til innskuddspensjon og som har ønsket å tilby sine ansatte høyere grenser enn tidligere. At dette nå kommer på plass gjør det enklere for dem å gjennomføre de nødvendige endringene av pensjonsordningene sine, sier han.

Oppegaard sier videre at det å ha sparing fra 1G også er svært viktig for NHOs medlemmer med innskuddspensjon. – Et krav om å skulle starte sparing fra første krone ville ført til betydelige kostnadsøkninger for bedriftene, samt omfordeling av sparing mellom lønnsgrupper, understreker han.

Nytt tjenestepensjonsprodukt ("hybrid")
Proposisjonen inneholder forslag til et nytt tjenestepensjonsprodukt. Produktet har i seg såkalt alleårsopptjening og levealderjustering. – For NHO er det en grunnleggende forutsetning at en ny ordning bygger opp under pensjonsreformen. I tillegg har det vært viktig for oss at den åpner for fleksibilitet, samt gir mer forutsigbare pensjonskostnader og mulighet for løsninger som kan utformes slik at de ikke innebærer krav om balanseføring av pensjonsforpliktelser i regnskapene, sier Oppegaard. –Det skal være mulig for bedriften å finne frem til løsninger der kostnader og risiko er tilpasset den enkelte bedrifts økonomi og øvrige situasjon, sier han. 

Sentrale forslag i proposisjonen om nytt tjenestepensjonsprodukt

 1. Maksimale innskuddssatser (7 % / 18,1 %) trer i kraft fra 1.1.2014
 2. Nytt tjenestepensjonsprodukt – grunnmodell og standardmodell slås sammen, men valgmuligheter og fleksibilitet er beholdt. Blir nytt selvstendig alternativ til ytelsespensjon og innskuddspensjon. Trer i kraft fra 1.1.2014
  1. Forslag fra Finanstilsynet om kjønnsdifferensiert prising følges opp, noe som er en videreføring av gjeldende rett fra innskuddspensjon
 3. Forslag til overgangsregler fra Banklovkommisjonen fase III (NOU 2013:3) er ikke fulgt opp da disse møtte sterk motstand blant annet fra NHO og LO. Departementet skal vurdere om det er nødvendig med utforming av nytt forslag til overgangsregler eller om ikrafttredelse av nytt produkt kan skje etter dagens regler tilsvarende som for overgang  til innskuddspensjon.
 4. Ytelsespensjon – det fremmes ikke forslag om å oppheve lov om foretakspensjon
  1. Mandat er i mars i år gitt til Banklovkommisjonen for ny vurdering av om det er ønskelig og mulig å etablere en ny form for ytelsesbasert pensjonsordning.   

Oppegaard understreker at NHO i den nærmeste tid vil gjennomgå proposisjonen mer i detalj.

Hele proposisjonen fra Finansdepartementet kan leses her.

Saken fortsetter under med mer inngående beskrivelse av forslagene. 

Innskuddspensjon: Nye maksimale sparerammer fra 1. januar 2014 og fortsatt mulighet for sparing fra 1G.

I proposisjonen er det foreslått for innskuddspensjon:

 • En sparesats for lønn inntil 12 G, samt mulighet for tilleggsinnskudd for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Dette er tilsvarende som for forslag til nytt tjenestepensjonsregelverk. Videre vil man parallelt se på forskriften som regulerer maksimale sparegrenser for innskuddspensjon. NHO legger til grunn at disse vil bli lagt likt som for nytt tjenestepensjonsprodukt med 7 prosent av lønn mellom 0 og 12 G, med mulighet for tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G. Vi antar at ikrafttredelse vil være samtidig med nytt tjenestepensjonsregelverk fra 1.1.2014.
 • Knekkpunktet flyttes fra 6 G til 7,1 G – en nødvendig tilpasning siden folketrygdens alderspensjon og AFP hensyntar lønn opptil 7,1 G
 • Videreføring av dagens forskrift for innskuddspensjon med sparing fra lønn over 1 G.

Nytt tjenestepensjonsprodukt ("hybrid")
I proposisjonen er det foreslått for nytt tjenestepensjonsprodukt:

 • Grunnmodell og standardmodell slås sammen til en løsning, men valgmuligheter og fleksibilitet er beholdt. Blir nytt selvstendig alternativ til ytelsespensjon og innskuddspensjon. Trer i kraft fra 1.1.2014. Løsningen innebærer en endring i forhold til NOU 2012:13 ved at bedriftene må dekke kostnader til pensjonistene som tidligere foreslått for standardmodell, samt betale administrasjonsreserve for fratrådte som for standardmodell. Dette vil medføre høyere kostnader for bedriftene til fratrådte og pensjonister enn det den tidligere foreslåtte grunnmodellen la til grunn. Dette er NHO kritiske til. Bedrifter som vurderer en tjenestepensjonsordning anbefales å ta disse kostnadene til vurdering, og se dette opp mot løsningen for innskuddspensjon.
 • Maksimalsatser for sparing for skal være 7 prosent (forslag i NOU var 8 prosent for grunnmodell) av lønn mellom 0 og 12 G, med mulighet for tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G (dvs. maksimalt 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G).
 • Valg av løsning med tilført avkastning (som NOU-ens grunnmodell) eller med garantert regulering fra arbeidsgiver (som NOU-ens standardmodell). Pensjonsinnretningen skal være ansvarlig for en null-garanti. NHO har i merknad til NOUen kommentert at en null-garanti vil kunne føre til forsiktig forvaltning og lavere avkastning. Velges en løsning med individuelt investeringsvalg vil null-garantien imidlertid ikke gjelde.
 • Forslag fra Finanstilsynet om kjønnsdifferensiert prising følges opp, noe som er en videreføring av gjeldende rett fra innskuddspensjon. NHO støttet ikke det opprinnelige forslaget i NOU 2012:13, men aksepterte løsningen som Finanstilsynet.
 • Tilføring av dødelighetsarv til pensjonsbeholdningen.
 • Livsvarig eller tidsbegrenset uttak (minst 10 år, uansett minst til fylte 80 år).
 • I utbetalingstiden tilføres avkastning hvis ikke arbeidsgiver velger å garantere for regulering

NHO er usikre på hvor stor interessen for tjenestepensjonsproduktet vil være. Spesielt tror vi interessen for løsninger hvor bedriften skal garantere for regulering (den tidligere standardmodellen) vil få begrenset omfang.  NHO ser at interessen hos bedrifter i svært mange tilfeller går mot overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, dette skyldes blant annet at mange bedrifter allerede har lukket sine ytelsespensjonsordninger og har de nyansatte på innskuddspensjon. 

Overgangsregler fra ytelsespensjon til nytt tjenestepensjonsprodukt

NHO gikk i høringen av NOU 2013:3 (Banklovkommisjonen fase III) imot forslagene til overgangsregler og sammenkobling. Dette gjelder blant annet forslag til endret bruk av tilleggsavsetninger og overskudd når det gjelder opptjente rettigheter fra tjenestepensjoner (ytelsespensjoner).  Forslagene møtte også sterk motstand fra arbeidstakerhold.

NHO er svært fornøyd med at departementet foreslår å ikke følge opp disse forslagene.  

 Departementet skal vurdere om det nye produktet kan tre i kraft uten nye særskilte regler for overgang fra ytelsespensjon til tjenestepensjon. Dagens regelverk for overgang til innskuddspensjon vil da benyttes. Alternativt kommer de til at det må foreslås et nytt overgangsregelverk før det nye produktet kan tre i kraft.


Fra NHO sitt ståsted er det viktig at en evt. utredning om nye overgangsregler ikke forsinker ikrafttredelse av nye sparerammer for innskuddspensjon. Endringene for innskuddspensjon er ikke avhengig av overgangsregelverket for det nye tjenestepensjonsproduktet.

Ytelsespensjonenes fremtid

For NHO er det viktig at fremtidige tjenestepensjonsprodukter bygger opp under arbeidslinjen gjennom blant annet alleårsopptjening og levealdersjustering.  Dagens ytelsespensjon oppfyller ikke disse kriteriene, og vi mener derfor dette produktet ikke bør leve videre. Vi støttet ikke at det ble gitt nytt mandat til Banklovkommisjonen for videre utredning rundt ytelsespensjoner. Det er nå viktig å få på plass en endelig avklaring på dette området.

Dagens ytelsespensjonsprodukter er krevende for bedriftene. Ordningene har blitt stadig dyrere, og kostnadsøkningen og uforutsigbarheten har sammen med kravet om balanseføring i mange tilfeller ført til at bedrifter har gått over til innskuddspensjon.

Med utviklingen i levealder og de siste årenes rentesituasjon er ytelsespensjon også en soliditetsmessig utfordring for livsforsikringsselskapene.

I proposisjonen fremmes det ikke forslag om å oppheve lov om foretakspensjon.

Tidligere i år har Finansdepartementet gitt Banklovkommisjonen mandat til å vurdere om det er ønskelig og mulig å etablere en form for nytt ytelsespensjonsprodukt. Det stilles da krav til blant annet levealdersjustering og minst 40 års opptjening

Individuell sparing – tilskudd fra arbeidstakerne

NHO mener at det bør åpnes for økt og mer fleksibel mulighet for individuelle tilskudd til tjenestepensjonsordninger. Videre bør det ligge bedre skatteinsentiv i ordninger for individuell sparing enn dagens modell.

Det er ikke foreslått endringer i proposisjonen på dette området i forhold til forslag i NOUen.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175