Kan velge hvor du investerer fripolisene

Har du fripoliser kan du fra 1. september 2014 inngå avtale med pensjonsleverandøren om investeringsvalg.

Publisert 02.09.14

Pensjon og forsikring

Stortinget vedtok i 2012 lovendringer som åpnet for at fripoliseinnehavere frivillig kan gå over til fripoliser med investeringsvalg. Man må da si fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, men får til gjengjeld bestemme hvordan kapitalen forvaltes og man får beholde all avkastning.

– Loven har ikke trådd i kraft tidligere fordi det har vært behov for å få på plass utfyllende forskriftsregler om blant annet krav til oppreservering, utbetalingsprofil, informasjon og rådgivning, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon- og forsikringspolitikk i NHO.

 27.juni la imidlertid Finansdepartementet frem slike forskrifter, etter forutgående høringsrunder. De la også frem utfyllende forskrifter til lov om tjenestepensjon.

– NHO er fornøyd med at Finansdepartementet i disse forskriftene har stilt strenge krav til oppreservering, informasjon og rådgivning, sier Mildal.

Hun mener dette er spesielt viktig på grunn av kompleksiteten, i tillegg til at det kan være interessemotsetninger mellom pensjonsleverandøren og kundene i disse sakene.

Krav til informasjon og rådgivning

Fordi det er viktig at fripoliseeiere forstår konsekvensene av et slikt valgt, er det utformet krav til informasjon og rådgivning. Det stilles blant annet krav til:

  • Kartlegging av kundens behov og ønske om risiko.
  • Opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse.
  • Skriftlige, realistiske eksempler som viser hvor stor avkastningen må være for å oppnå bestemte pensjonsytelser etc. Det skal blant annet tas hensyn til leverandørens vederlag og forventet risikoresultat.

Det er også i forskrift til tjenestepensjonsloven gitt krav til blant annet skriftlige og realistiske eksempler hvis det skal inngås avtale om utstedelse av pensjonsbevis med investeringsvalg.

Flere tiltak

Fra nyttår kom det et nytt dødelighetsgrunnlag til bruk i livsforsikring. Den økte forventede levealderen ga behov for oppreservering av pensjonsordninger, inklusiv fripoliser. Det innebærer at pensjonsleverandørene må sette av mer kapital til å dekke de pensjonsforpliktelsene de har påtatt seg.

– Finansdepartementet har besluttet at fripoliser skal være fullt oppreservert før de kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg, forklarer Mildal.

Finansdepartementet har også åpnet for bruk av såkalt teknisk rente for å jevne ut pensjonsutbetalingene slik at utbetalingene over tid ikke forventes å stige sterkt utover alminnelig lønnsvekst og prisstigning. Bruk av teknisk rente innebærer imidlertid ingen garanti.

Teknisk rente kan være aktuelt både for fripoliser med investeringsvalg og pensjon etter den nye tjenestepensjonsloven ("hybridordninger").

Særaldersgrenser

Departementet har også kommet med forskriftsregler til den nye tjenestepensjonsloven når det gjelder særaldersgrenser, tilsvarende det som gjelder for ytelsespensjon og innskuddspensjon.

  • Alderspensjon kan tas ut ved 55 år for flypiloter, dykkere og redningspersonell som tjenestegjør på helikoptre på oljeinstallasjoner til havs.
  • Andre flybesetningsmedlemmer enn piloter kan ta ut alderspensjon ved fylte 60 år.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175