Forslag til ny offentlig pensjon

- En ny offentlig pensjonsordning vil støtte bedre opp under arbeidslinjen og et mobilt arbeidsliv, sier NHO-direktør Svein Oppegaard, etter at en rapport om dette ble lagt frem torsdag.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 21.12.15

Pensjon og forsikring

Arbeids- og sosialdepartementet la torsdag frem en rapport om offentlige tjenestepensjoner og offentlig AFP, samt overgangsordninger.

- Rapporten ser vi på som et viktig steg på veien til å få gjennomført pensjonsreformen fullt ut også for offentlig sektor, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. - Dette har NHO etterlyst lenge.

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om departementet sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlige ansatte. Den beskriver mulighetsrommet som nye ordninger for offentlig tjenestepensjon og AFP kan utformes innenfor.

Forslagene bygger på sentrale prinsipper i pensjonsreformen, som alleårsopptjening og fleksibelt uttak av pensjon, der uttak av pensjon kan kombineres med videre arbeid.

- Viktige mål ved en slik omlegging vil være et pensjonssystem som støtter bedre opp under arbeidslinjen og et mobilt arbeidsliv, blant annet på tvers av offentlig og privat sektor. Et mobilt arbeidsmarked er svært viktig hvis vi skal utnytte arbeidskraften i Norge best mulig, sier Oppegaard. 

Komplisert modell

I rapporten beskrives en komplisert påslagsmodell, med elementer som for eksempel samordningsfordeler og overføringsavtale. - Enkelhet og transparens bør stå sentralt ved utforming av fremtidige pensjonssystem, og vi mener det bør vektlegges å komme frem til en enklere struktur enn det som oppfattes å være hovedskissen til ny modell for tjenestepensjon.

- I et pensjonsmarked er det viktig å legge til rette for et marked med flere tilbydere og god konkurranse. En fremtidig modell for offentlig tjenestepensjon bør også ivareta dette.

For AFP er det skissert en løsning som har likhetstrekk med AFP i privat sektor.

Kostnader og pensjonsnivå

Det har ikke vært en del av mandatet å komme med forslag til nivå på fremtidige pensjonsordninger: - I videre prosess vil det være viktig at det holdes fokus på kostnadsnivå, samt lengden på ulike overgangsløsninger og kompensasjonsnivå knyttet til disse, sier Oppegaard.

Eksempler i utredningen viser pensjonsnivåer som synes å komme høyt, spesielt for de som ikke pensjonerer seg tidlig.

Det kan også nevnes at en skissert påslagsmodell med videreført overføringsavtale kan innebære at arbeidsgiver blir sittende med forpliktelser og kostnader for tidligere arbeidstakere som til sammen kan bli betydelige.

Dagens pensjoner blir dårligere for de yngre

Det er fra tidligere innført levealdersjustering av offentlige tjenestepensjoner, samt nye regler for årlig regulering av løpende pensjoner. Disse forholdene gjør at de offentlige tjenestepensjonene vil bli lavere jo yngre man er. Samtidig er dagens modell lite egnet for å kompensere for levealdersjusteringen ved å stå lengre i jobb.

- Disse effektene er godt synliggjort gjennom eksempler i rapporten, og viser at det på sikt uansett vil presse seg frem et behov for å gjøre noe med de offentlige ordningene. Nå er det gjort klart for videre prosess. Jeg synes departementet har håndtert arbeidet så langt på en god måte, sier Oppegaard.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103