Forslag til nytt kapitalkrav for pensjonskasser vil gi dårligere pensjon

– Det blir dyrere for bedriftene og dårligere pensjon for de ansatte, sier Svein Oppegaard, direktør i NHO.

#205

– Når kapitalkravet kan variere mye fra kvartal til kvartal, og at penger som først er skutt inn i pensjonskassen ikke kan tas ut igjen for å benyttes i ordinær drift, fremstår det foreslåtte kapitalkravet som lite fleksibelt og uegnet for regulering av pensjonskassene, sier Oppegaard, direktor for politikk i NHO.

Publisert 19.01.17

Pensjon og forsikring

NHO er uenig i Finanstilsynets forslag til nytt kapitalkrav for norske pensjonskasser. Dette kommer frem av en felles høringsuttalelse fra NHO, LO, NITO, Pensjonistforbundet og Pensjonskasseforeningen. 

Les hele høringsforslaget her. 

– NHO er selvfølgelig opptatt av at norske pensjonskasser fortsatt skal være solide. Likevel mener vi at Finanstilsynets forslag vil kunne føre til høyere kostnader for arbeidsgiverne og reduserte ytelser til arbeidstakerne, sier Svein Oppegaard, direktør for Politikk i NHO.

Kapitalkravet blir absolutt

Det foreslåtte kapitalkravet er en modifisert versjon av det kapitalkravet som fra 2016 gjelder for norske og europeiske livs- og skadeforsikringsselskaper, Solvens II.

– Utfordringene med å innføre et slikt kapitalkrav for pensjonskassene ligger ikke i selve beregningsmetoden, men i at kapitalkravet gjøres absolutt og gjeldende til enhver tid, sier Oppegaard.

Hvis stresstesten i det foreslåtte kapitalkravet viser at pensjonskassen ikke har tilstrekkelig soliditet, målt etter det nye kravet, innebærer dette at pensjonskassen enten må legge om kapitalforvaltningen – gjennom å flytte midler fra aksjer til obligasjoner – eller at pensjonskassens sponsor – arbeidsgiveren – må skyte inn mer kapital. For mange bedrifter vil det ikke være en fornuftig eller ønskelig prioritering å binde opp mer kapital i sine pensjonskasser.

Nytt kapitalkrav er lite fleksibelt

– Når man samtidig ser at kapitalkravet kan variere mye fra kvartal til kvartal, og at penger som først er skutt inn i pensjonskassen ikke kan tas ut igjen for å benyttes i ordinær drift, fremstår det foreslåtte kapitalkravet som lite fleksibelt og uegnet for regulering av pensjonskassene, sier Oppegaard.

I EU har man valgt ikke å underlegge pensjonskassene det samme, strenge regelverket som livsforsikringsselskapene. Et av Finanstilsynets argumenter for å avvike fra dette i Norge, er at man skal likebehandle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Vi må ha et egnet regelverk

– Vi mener det er gode grunner til at livselskaper og pensjonskasser ikke behøver å være likt regulert. Innenfor det private tjenestepensjonsmarkedet er det ingen konkurranse mellom aktørene når det gjelder ytelsespensjoner. I tillegg har livselskapene gjennomgående et profittmotiv for sin drift, noe som er fraværende for pensjonskassene. Deres mål er å oppnå en best mulig forvaltning av pensjonsmidlene, noe som vil kunne tjene både ansatte og bedriften. Vi må innføre et regelverk som er egnet for pensjonskassene, og ikke bruke likebehandling som argument avslutter Oppegaard.

Les høringsbrevet og høringssvarene her.