Ønsker ikke ny ytelsespensjon

– Banklovkommisjonens utredning til nytt pensjonsprodukt er overflødig og det er heller ikke ønskelig å etablere et slikt produkt, sier Kristin Diserud Mildal i NHO.

NHOs Kristin Diserud Mildal mener Banklovkommisjonens forslag til nytt pensjonsprodukt er overflødig.

Publisert 29.04.15

Pensjon og forsikring

– Vi har allerede pensjonsordninger som langt på vei dekker opp for det Banklovkommisjonen nå foreslår. Forslaget til ny ytelsespensjon skiller seg i praksis knapt fra en hybridpensjon med garantert regulering, sier avdelingsdirektør i NHO og medlem av Banklovkommisjonen, Kristin Diserud Mildal.

Har de nødvendige pensjonsproduktene

I 2014 kom det på plass nytt lovverk for maksimale sparenivåer for innskuddspensjon, samt et regelverk for en ny type tjenestepensjoner, ofte omtalt som hybridpensjoner. Med dette har markedet fått den nødvendige bredden i pensjonsprodukter.

– Vi har sett, som forventet, at bedriftenes interesse for hybridpensjoner er minimal, og at det er innskuddspensjonsordninger som velges. En ny form for ytelsespensjon tror vi ikke vil endre på dette, sier Mildal.

Ivaretar ikke arbeidslinjen godt nok

– Lovutkastet setter også til side viktige prinsipper i pensjonsreformen, og ivaretar dermed ikke i tilstrekkelig grad arbeidslinjen. Vi mener det må være et krav at et nytt produkt må følge prinsippet om levealdersjustering fullt ut. Levealdersjustering må derfor skje fra ett utgangspunkt (basisår) slik at alle arbeidstakere omfattes, sier hun.

I praksis innebærer lovutkastet en svært komplisert måte å definere en pensjonsopptjening på som i store trekk allerede kan oppnås gjennom tjenestepensjonsloven. Det Banklovkommisjonen foreslår vil ikke gi den enkelte mer forutsigbarhet om fremtidige pensjonsytelser enn alternative ordninger innenfor dagens lovverk.

Enkelt lovverk

NHO mener at det er et poeng å holde pensjonslovverket så enkelt og oversiktlig som mulig. Å innføre varianter, som tilfører svært lite nytt, og som antakeligvis få bedrifter vil benytte har ingen hensikt.  Som utredingen viser har det vært en markert uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål, blant annet om et slik produkt er ønskelig. Det gjenstår derfor å se om det forslaget som i dag ligger på bordet noen gang vil bli en vedtatt lov.

– Nå som utredningen om ny ytelsespensjon er overlevert vil NHO be Finansdepartementet komme med en snarlig avklaring på hva som skal skje med loven om foretakspensjon. Dagens ytelsespensjoner er ikke i tråd med pensjonsreformen, og er heller ikke i tråd med de rammer som ble gitt i mandatet for utredningen om et eventuelt nytt ytelsespensjonsprodukt. Regelverket for dagens ytelsespensjoner bør derfor avvikles, avslutter Kristin Diserud Mildal. 

Les mer om Banklovkommisjonens utredning om ny ytelsespensjon i privat sektor.

Les også: NHO kritisk til ny utredning.