Tilfreds med Finansdepartementets avklaring

NHO er tilfreds med at Finansdepartementet nå har slått fast at livselskaper ikke skal ha tilgang til å kryssubsidiere mellom kunder for å oppreserve som følge av høyere forventet levealder. –Dette har vi vært tydelige på i lang tid og vi har jobbet aktivt for å få et slikt utfall, sier Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 28.03.14

Pensjon og forsikring

Det var i et brev til Finanstilsynet i går at Finansdepartementet slår fast at slik kryssubsidiering ikke skal tillates. -For NHO har det vært viktig å sikre at bedrifter med ytelsespensjon eller fripoliseeiere ikke går glipp av mulighet til tilført overskudd fordi midlene i stedet skulle finansiere andre ordninger som er underreservert. Livselskapene har jobbet for å få lov til en slik kryssubsidiering for å skjerme egen bransje i forhold til kravene til oppreservering, sier Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Oppegaard minner om at livsforsikringsselskapene har priset og solgt et produkt (ytelsespensjon) og dermed tatt på seg risiko og ansvar for livsvarige utbetalinger og garantert rente. -Dette fortsatte de med i flere år etter at det var klart at premienivået lå for lavt i forhold til nye prognoser på forventet levealder, sier han. NHO frykter at livselskapene i størst mulig grad prøver å komme unna et ansvar de har for allerede opptjent pensjon og dermed overføre svært mye av ulempene og kostnadene for oppreserveringen over på kundene, altså bl.a. NHOs medlemsbedrifter og deres tidligere ansatte. 

- Oppreserveringen for langt liv dreier seg om 42 milliarder for livsforsikringsselskapene – et svært stort beløp. I løpet av 2011, 2012 og 2013 er det i selskapene holdt tilbake 22 milliarder fra kundenes overskudd som skal være til anvendelse i oppreserveringen, sier Oppegaard. 

NHO har i lang tid jobbet aktivt for å fremme medlemmenes interesser for Finansdepartementet og Finanstilsynet. - Det er viktig at departementet og tilsynet ivaretar også kundenes, altså norske bedrifters og tidligere ansattes, interesser i denne saken. Vi er inne i en periode der det skjer svært mye på tjenestepensjonsområdet, og det er sterke interesser involvert både for pensjonsselskapene og kundene.

-Vi er svært fornøyd med avklaringen, men minner samtidig om at oppreservering består av flere viktige forhold. Eksempler her er antall år oppreserveringens skal skje over, andelen som selskapene minimum må dekke selv og retningslinjer for flytting av underreserverte kontrakter. Disse forholdene som har stor økonomisk betydning for våre medlemmer, har blitt besluttet uten at forslag sendes på høring eller at partene på annen måte involveres og får innsyn i forkant.  NHO forutsetter å bli involvert i det videre arbeidet, sier NHO-direktøren.

Et samtykke fra Finanstilsynet til livselskapene til bruk av kundens overskudd til oppreserveringsformål, er som tilsynet selv skriver i sitt brev fra 15. oktober 2013, "et inngripende vedtak som setter kundens rett til overskudd til side og innebærer en endring av risikofordelingen mellom pensjonsinnretningen og kunden." 
Når det gjelder Finanstilsynets krav om at selskapene skal dekke minst 20 prosent av oppreserveringsbehovet og at opptrappingen skal skje innen fem år, sier Oppegaard at NHO savner innsyn i hvordan disse grensene er satt og hvor grensene går for hva selskapene kan "tåle". -Vi har forståelse for sensitiviteten i denne informasjonen og at slike hensyn må ivaretas, men beløpenes størrelse og konsekvensen for bedriftene og fripoliseeierne mener vi bør tilsi en involvering og høring av partene, understreker han.


NHO har merket seg at livselskapene ønsker seg lengre opptrappingsperiode. -Dette ønsker vi ikke. En forlenget opptrappingsperiode mener vi vil forverre situasjonen for kundene. En lang opptrappingsperiode vil kunne øke størrelsen på kundenes bidrag, dessuten fryses flyttemarkedet og konkurransen i stor grad i de årene slik oppreservering pågår, noe som vil være svært uheldig. .

NHO har bedt Finansdepartementet endre retningslinjene for flytting av pensjonsordninger under oppreservering slik at avgivende selskaps andel må være fullt gjennomført ved flytting. En slik presisering mener vi vil bedre konkurransen og muligheten for å flytte fra ett selskap til et annet, avslutter Oppegaard.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175