Nytt lovverk for private pensjoner trolig utsatt

En ny lov for uførepensjon i private tjenestepensjoner skulle vært klar til nyttår. Men etter det NHO erfarer er det usikkert om en ny lov vil være vedtatt og trådd i kraft til dette.

Publisert 08.09.14

Pensjon og forsikring

Etter det NHO er kjent med arbeider Finansdepartementet med sikte på at en proposisjon til ny lov for uførepensjon i private tjenestepensjoner vil bli lagt frem for Stortinget i høst. Tidspunktet for iverksettelse avhenge av når Stortinget rekker å behandle saken.

I folketrygden innføres nytt regelverk for uføretrygd fra 1.1.2015. Intensjonen har vært at også det nye uførepensjonsregelverket for privat tjenestepensjoner skulle være klart til 1.1.2015, men det er nå usikkert om en ny lov vil være vedtatt og trådd i kraft til dette.

Nye skatteregler fra nyttår

Banklovkommisjonens utredning om uførepensjon ble levert desember 2013, og høringsrunden ble avsluttet mars 2014.

Nye skatteregler innføres fra nyttår. Utbetalinger fra folketrygdens uføretrygd og fra uførepensjon fra en tjenestepensjon vil etter dette beskattes som lønnsinntekt i stedet for som pensjonsinntekt som i dag.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175