SMB

Betydningen av personlig eierskap

NHO ønsker å spre kunnskap om hvilken rolle de personlige eierne spiller i samfunnet og har derfor nylig lagt frem en publikasjon, "Personlige eiere – lokal tilhørighet", som vi håper kan bidra til dette.

Publisert 10.09.14

Publikasjonen konsentrerer seg om den regionale dimensjonen, nettopp for å få frem hvor viktig de personlig eide bedriftene er i lokalsamfunnet over hele landet.

Datagrunnlaget for disse historiene er fakta og analyser utarbeidet av Menon Business Economics.

Når vi studerer dataene nærmere, ser vi at denne type eierskap er viktig både for arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Det er denne type eierskap som er vanligst i privat sektor.

Det personlige eierskapet er klart dominerende blant bedrifter med ansatte. Hele 80 prosent av alle aktive aksjeselskap med ansatte eies av en eller flere personer. Av disse igjen, er hele 73 prosent eid av bare èn person.

De personlig eide bedriftene står for over halvparten av sysselsettingen i næringslivet. Det er i disse bedriftene sysselsettingsveksten har skjedd de senere årene.

Personlige eiere finnes over hele landet. Det vi har valgt å fokusere på i disse historiene, er hvordan bedrifter med personlig eierskap bidrar til å skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

De regionale tallene viser noen forskjeller, men ikke store. I Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge er over halvparten av arbeidsplassene i næringslivet i bedrifter eid av privatpersoner.

I Vest-Norge og Øst-Norge er andelene noe under halvparten. Grunnen til forskjellene, kan først og fremst finnes i næringsstrukturen.

Jo mindre kommunene er, jo viktigere er det personlige eierskapet og jo mer sårbare er disse kommunene for nedlegging / utflytting av bedriftene og dermed arbeidsplassene.

Tallene bekreftes også i historien til Borgny Eidesvik der ordføreren i Bømlo forteller hvor avhengig kommunen er av at Eidesvik fortsatt har sin hovedaktivitet der. Eidesvik kunne like gjerne flyttet til London, men eierfamilien har valgt å bli der de alltid har vært.

Det samme gjelder for Ellingsen Seafood i Vågan kommune i Lofoten. Der sier ordføreren klart at dersom Ellingsen flytter, blir øya i beste fall en ferieøy.

Det er store bransjevise forskjeller. Når vi ser på andel ansatte som jobber i personeide bedrifter, er bygg- og anleggsbransjen dominerende med hele 65%.

I tillegg til reiseliv og handel, kommer også sjømat og maritim næring høyt opp. Desidert på bunn ligger finansnæringen med bare 5%.

Herøy kommune er den kommunen i landet med relativt sett flest arbeidsplasser i personlig eide bedrifter. Der er hele 80% av arbeidsplassene i næringslivet i bedrifter som eies av privatpersoner. Herøy er ingen stor kommune, i underkant av 9000 innbygger, så det bekrefter funnet om sentrum/periferi.

Vil du vite mer om det personlige eierskapets betydning for lokalsamfunnet, finner du NHOs publikasjon her og Menons rapport her.

Her er NHOs politikk for personlige eiere:

  • Fjern formuesskatten. En eventuell gradvis avvikling bør skje ved redusert sats fremfor økte bunnfradrag.
  • Innfør minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
  • Gjør skatte- og avgiftsregelverket enklere
  • Innfør tak for eiendomsskatteverdi på næringseiendom (som for formuesskatt) og klarere unntak for maskiner
  • Sørg for ordninger som stimulerer tilgang på kompetent kapital i bedriftene
  • Øk rammen for den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.
  • Etabler en ordning med konto for langsiktig aksjesparing (KLAS) så flere personer sparer i aksjer
  • Styrk SkatteFUNN ved å fjerne timesatsen og øke fradragsprosenten
  • Sørg for at entreprenørskap blir en integrert del av norsk lærerutdanning

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331