EIERSKAPSMELDINGEN

Eierskap skal i hovedsak være privat

Næringskomiteen har behandlet Regjeringens omdiskuterte eierskapsmelding. NHO er fornøyd med hovedregelen om at eierskap til bedriftene i Norge skal være privat.

Eierskapsmeldingen ble ferdigbehandlet av næringskomiteen på Stortinget i dag.

Publisert 29.01.15

SMB, Eierskapskonferanse 2015

Et eksempel på politisk tiltak for mer privat eierskap er mer fleksibel beskatning av privatpersoners investeringer i aksjer og verdipapirfond. Dette får støtte fra alle partiene i innstillingen.

- Det er snakk om en modell der man utsetter beskatning av gevinster man har fått ved salg av verdipapirer, sier avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto.

- Da kan man investere gevinsten som arbeidende kapital i bedrifter eller i fond, altså en fritaksmetode for privatpersoner kalt «KLAS».

- En slik modell vil gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å investere på børsen. Én ting er at dette gir økt tilgang til kapital for selskapene. Like viktig er det at medeierskap i bedrifter gir  økt bevissthet rundt betydningen av verdiskaping i samfunnet  og aksjesparing, blant annet som en naturlig del av pensjonssparing.

I dag eier privatpersoner direkte bare fire prosent av andelen på børsen. Det er tverrpolitisk enighet også om å styrke muligheten for ansatte til å eie aksjer i egen bedrift.

- Hvilke tiltak som konkret kommer får vi se på. Det finnes mange gode eksempler på at arbeidsgiverne som med stor suksess tar de ansatte med på eiersiden. Dette gir et mer aktivt forhold til bedriftens ve og vel da det kan motivere de ansatte til økt verdiskaping for både bedrift og samfunn, sier hun.

- Vi er glade for at alle partiene støtter opp om at eierskap i hovedsak skal være privat. Nå forventer vi enda flere politiske tiltak som følger opp dette, for eksempel reduksjon av formuesskatten. 

Harto var positiv da eierskapsmeldingen ble lagt frem fordi den var den første noen sinne som understreket viktigheten av det private eierskapet i Norge. - En samlet komité viser til det private eierskapets viktighet for konkurransekraft og vekst i norsk økonomi.

Det statlige eierskapet

- Staten vil forbli en betydelig eier i overskuelig fremtid. At den opptrer ryddig og profesjonelt og med åpenhet er viktig for selskapene selv, deres kunder, leverandører og konkurrenter og ikke minst for tilliten til hele det norske verdipapirmarkedet. Komiteen peker da også på dette sentrale poenget.

Regjeringen fikk ikke flertall for alle ønskene om å redusere eierandelen i noen av selskapene. NHO tar til etterretning de politiske signalene i næringskomiteen. 

- Vi er enig i de prinsipielle begrunnelsene i eierskapsmeldingen for et redusert statlig eierskap, nemlig risikoen for rolleblanding og at staten er innrettet for å utøve statsmyndighet og ikke for å være en aktiv aksjeeier.

- Selv om det neppe påvirket den politiske behandlingen, var det synd at vi måtte oppleve en fullstendig avsporing i deler av den offentlige debatten om viktige politiske spørsmål, sier Harto.  

Eierskapsmeldingen ble lagt frem i juni 2014. Den ble ferdigbehandlet av næringskomiteen i dag og skal debatteres i Stortinget i februar 2015. SV og Miljøpartiet De Grønne er ikke med i næringskomiteen, og har derfor ikke deltatt i behandlingen så langt.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694