- Kritisk for jernbanen

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener det er urovekkende at drift og vedlikehold på jernbane nedprioriteres i budsjettforslaget.

Administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund under konferansen Transport og Logistikk 2014.

Publisert 20.10.14

Samferdsel

- Urbanisering og befolkningsvekst vil kreve mye, og vi vil være nødt til å investere mer i samferdsel mens det ennå er tid, sa Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, da hun mandag åpnet konferansen Transport og Logistikk 2014. 

Hun understreker at hun er tilfreds med at regjeringen nå setter av nok midler til å stoppe forfallet i veisektoren, og for første gang på mange år begynner å ta igjen deler av etterslepet. Dette må fortsette også i årene som kommer.

- Derimot er det svært urovekkende at drift og vedlikehold på jernbane nedprioriteres i budsjettforslaget. Situasjonen for godstransport på jernbane er allerede kritisk med fallende godsvolum, blant annet som følge av dårlig driftsstabilitet.

Hun tror ikke situasjonen blir bedre av at rammene til drift og vedlikehold ikke oppfylles.

- Med dette budsjettforslaget er det økonomiske etterslepet for drift og vedlikehold på jernbane på vel 800 millioner kroner, etter de to første årene av NTP.

- En bærebjelke for velferdssamfunnet

En effektiv samferdsel er helt nødvendig for velferden.

- Velferd er en følge av verdiskaping og vekst. Vi vet også at verdiskaping og vekst er en følge av at varer og tjenester produseres, og leveres til rett tid. Derfor er god og effektiv samferdsel en bærebjelke, ikke bare i den nasjonale politikken, men for velferdssamfunnet som sådan.

Og heller ikke satsingen på godstransporten er sterk nok.

- Den politiske ambisjonen er å flytte mer gods fra vei til bane og sjø. For å lykkes med dette trengs en driftsstabil jernbane og effektive godsterminaler.

Men håndteringen av Alnabru godsterminal, selve navet i godstransporten på bane, viser at det er et stykke mellom ambisjon og handling.

- Jernbaneverket forteller at dagens terminal har en teknisk levetid til 2019. I Nasjonal Transportplan er byggingen av ny terminal skjøvet ut til perioden etter 2018. Og budsjettet foreslår en utvikling av terminalen som skal skje i to faser – med et tidsskjema for ferdigstillelse i 2023.

Svoveldirektivet påvirker konkurransekraften

Kristin Skogen Lund benyttet også anledningen til å si noe om Svoveldirektivet og utilsiktede konsekvenser av nye svovelutslippsregler.

- Jeg vil også si noe om et annet politisk vedtak som påvirker bedriftens konkurransekraft. Svoveldirektivet. Når de nye reglene trer i kraft ved årsskiftet, må skip redusere svovelutslippene, og bruke langt renere drivstoff.

Svoveldirektivet vil være et godt tiltak for miljøet, men samtidig medføre betydelige kostnadsøkninger for næringslivet.

Thema Consulting har skrevet en rapport om denne problemstillingen som viser at det er behov for avbøtende tiltak.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328