KOLLEKTIVPLAN

- Plan viktig, penger viktigst

Regjeringen la i dag frem sin handlingsplan for kollektivtransport. Nå må den følges opp i kommende budsjetter, mener NHO.

Publisert 05.09.14

Samferdsel

- Dette er en plan som NHO har etterlyst lenge. Handlingsplanen tar for seg mange viktige temaer som er viktig for å få styrke kollektivtransporten. Men dette er kun en plan og det er viktig at de intensjoner som planen trekke opp blir fulgt opp i de årlige budsjettene, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

- Men vi merker oss at mange viktige saker som man burde kunne avklart nå, skyves ut i tid. For eksempel så legger planen kun opp å utrede nærmere hvordan man skal kunne finansiere drift av kollektivtransport. Uklarhet rundt fremtidig drift av kollektivtransport er uheldig, her må man jobbe for å få rammene raskt på plass. Dette er også viktig dersom man skal få lokal oppslutning om planene.

- Investeringsutfordringen innenfor kollektivtransporten er store og er etter vår vurdering noe som ikke kommune, fylke og bilister kan finansiere alene, sier fagsjef i NHO Transport, Terje Sundfjord.

Storbyområder

- Det er derfor viktig at man i planen legger opp til et statlig investeringstilskudd til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur. Men vi stiller spørsmål ved å kun la dette gjelde for de fire største byområdene. Etter vår vurdering er det en rekke storbyområder som har kollektivtransportutfordringer som trenger investeringer, noe som taler for at flere enn de fire storbyområdene bør omfattes av ordningen. Når det står i handlingsplanen at de skal vurder å ordningen skal utvides til flere, vår anbefaling er at det bør de gjøre.

Brubakk merker seg også at regjeringen ønsker å vurdere overføringen av ansvar for kollektivtransport fra fylkeskommune til kommunen:

- NHO mener at denne vurderingen betinger kommunereform og at det organiseres selskaper som bygger på Ruter-modellen innen det som kan betraktes som naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Fremkommelighet

Sundfjord er positiv til at man nå vil prioritere fremkommelighet for kollektivtransporten:

- Det er viktige virkemiddel for å sikre konkurransekraften for kollektivtransporten. Vi ser frem til utredningen for hvordan man bedre kan sikre samordning mellom lokale ruter og ekspressbusser. Det bør her også ses nærmere på tiltak som sosiale rabatter. Dette vil kunne være med å styrke ekspressbussenes konkurranseevne.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046