NHO vil ha kraftig økning

NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

Publisert 26.01.12

- Vi ser at folk flytter til byene og regionale vekstsentra. Dette gir en enorm trafikkvekst i disse områdene og skaper store framkommelighetsproblemer med konsekvens for hele landet, sa Bernander, som mener norsk økonomi tåler økt satsing.

Bryte sammen - Gjøres det ikke grep i dag vil transportsystemene kunne bryte sammen om noen år.

For å møte disse utfordringene vil NHO bygge ut infrastruktur som er med på å realisere større og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.

- Et god og velfungerende samferdselsnett vil styrke våre bedrifters konkurranseevne, vil være med på å redusere avstandsulempene og kan bidra til å skape vekstkraftige norske bedrifter.

Tøffere prioritering For å komme i mål med et fullgodt samferdselsnett innen 20 år krever det ikke bare økte midler, men også målrettet satsing på lønnsomme investeringer i infrastruktur, mener Bernander: - Vi mener det må prioriteres tøffere og tas i bruke nye og mer effektive modeller for gjennomføring enn hva tilfellet er i dag.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa lovet å følge opp mange av problemstillingene som blir trukket frem i SamferdselsLøftet. Hun lovet også et "tipp-topp moderne hovedvei- og jernbanenett innen 20 år". Også hun beskrev seg selv om utålmodig - men skrøt også av regjeringens oppfyllelse av gjeldende NTP.

Tre forutsetninger Meltveit Kleppa pekte på tre forutsetninger for at vi skal få et mye bedre nett på vei og jernbane: Bevilgningene må økes; pengene må brukes smartere; og planleggingen må bli mer effektiv.

- Vi er godt igang på alle tre punktene, sa samferdselsministeren, som blant annet viste til at regjeringen har økt budsjettene med 54 prosent siden de overtok. Hun har også bedt etatene om å legge inn i NTP-planene muligheten for 45 prosent økning. Når det gjelder raskere planlegging vil en arbeidsgruppe legge frem forslag til tiltak innen 1. april.

Klipp og lim Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide mente det var grunn til mye "klipp og lim" når samferdselskomiteen får neste NTP til behandling neste år.

- Jeg tror på Magnhild Meltveit Kleppa når hun har ambisjoner om et tipp-topp moderne vei- og jernbanenett på 20 år. Men med dagens planer må det et Guds under til for å få det til, sa Hareide. Han vil ha en fornyelse av sektoren - og ser ingen ideologiske grunner for ikke å satse på offentlig-privat samarbeid. Ikke først og fremst som finansiering, men som fornyelse, tenke smartere og tenke helhet. Det er ikke minst nødvendig, ettersom andre sektorer "tar pengene", blant annet gjennom økte trygdebudsjetter, mener Hareide.

Han foreslo at både Vegdirektoratet og Jernbaneverket får muligheten til å ta opp lån og starte prosjekter uten å gå veien om statsbudsjettet - på samme måte som Avinor, når de for eksempel kan utvide Gardermoen for 12 milliarder kroner.

 

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046