TILLEGGSPROPOSISJON

Kritisk for jernbanen

Utviklingen i vedlikeholdsetterslepet innen samferdsel, og spesielt for jernbanesektoren, er bekymringsfull. Regjeringen må derfor bevilge ytterligere 800 budsjettmillioner til drift og vedlikehold.

Publisert 14.11.13

Samferdsel, Statsbudsjettet

I brev til Stortingets Finanskomité presiserer NHO-sjef Kristin Skogen Lund at NHO er fornøyd med at regjeringen bevilger 1,45 milliarder kroner til veiformål. – Økte investeringer er nødvendig, og vi er også fornøyd med at regjeringen øker bevilgningene til planlegging, sier hun.

- Samtidig er vi fortsatt bekymret for utviklingen i vedlikeholdsetterslepet. Nedslitte veier og manglende vedlikehold av jernbane gir økte transportkostnader. Situasjonen er særlig kritisk for jernbane, sier Skogen Lund.

Hun viser videre til at NHO mener at det er nødvendig med en kraftig satsing på drift og vedlikehold til jernbane. - Budsjettforslaget fra den forrige regjeringen for 2014 lå om lag 900 millioner kroner under årlig gjennomsnitt for de fire første årene av Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Regjeringen foreslår nå en økning på 100 millioner kroner. Dette er etter NHOs oppfatning, ikke nok til å sikre økt driftsstabilitet for jernbane, noe som er helt avgjørende for transport av gods på jernbane. Bevilgningen bør derfor økes med 800 millioner kroner, sier Skogen Lund. 

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328