Statsbudsjettet 2014

Kritisk for vedlikeholdet på jernbanen

Nasjonal transportplan legger opp til et ambisiøst temposkifte for samferdsel. Men budsjettforslaget ligger dessverre under planen allerede i det første året av den nye NTP-perioden. - Dette rammer i første rekke vedlikeholdet på jernbane og nye veiinvesteringer, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubrakk

Publisert 14.10.13

Samferdsel, Statsbudsjettet

- For å skape troverdighet og forutsigbarhet er det viktig at NTP følges opp allerede fra første året, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

NHO er tilfreds med at regjeringen overoppfyller investeringene på jernbane. Samtidig ligger budsjettforslaget godt under på veginvesteringer. Mest urovekkende er det at drift og vedlikehold på jernbane nedprioriteres. - Situasjonen for godstransport på jernbane er allerede kritisk med fallende godsvolum bl.a. som følge av dårlig driftsstabilitet. Vi mener det er klart behov før økte midler til drift og vedlikehold, for å hindre en fortsatt nedgang i godstransporten, sier Brubakk.

Med budsjettforslaget ligger midler til drift og vedlikehold på jernbane vel 900 mill. kr under gjennomsnittet for de fire første årene av NTP. Samtidig er nivået nær 2 mrd. kr lavere enn etatenes planforslag. NHO har forventninger til at den påtroppende regjeringen ser alvoret i situasjonen og øker midlene til fornyelse og vedlikehold i jernbanesektoren.

- Med budsjettforslaget vil det samlede investeringsetterslepet i NTP på vei og bane være på vel 3 milliarder kroner. Utsatte og forsinkede prosjekter skaper en alvorlig situasjon for næringslivets fremkommelighet, sier Petter Haas Brubakk.

En gjennomgang av status for NTP 2010-2019 som NHO har fått utført, viser at 7 av 10 vei- og jernbaneprosjekter var forsinket i 2013. Hovedårsaken er manglende planavklaringer, og manglende økonomisk oppfølging. - Vi har klare forventninger til at den påtroppende regjeringen sikrer at vi ikke kommer i samme situasjon om fire år. NHO mener det er nødvendig med effektivisering av planprosessene og å ta i bruk nye måter å finansiere og gjennomføre samferdselsprosjekter på. Dette vil gi mer samferdsel for pengene, raskere realisering av prosjektene og klare tids- og kostnadsbesparelser både for næringslivet og for hele samfunnet, avslutter Brubakk. 

Kontakt oss

Jan-Bertil Lieng

Fungerende avdelingsdirektør

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Telefon
23088314
Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328