Dette mener NHO om samferdsel

Et velfungerende og godt utbygd transport- og logistikksystem er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige norske bedrifter i konkurranse i det globale marked.

Publisert 16.08.13

Men norsk næringsliv lider av uforholdsmessig store avstandsulemper. Disse kan reduseres gjennom en sterk og målrettet satsing på samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i ny infrastruktur, klarere prioriteringer og mer effektive finanserings- og gjennomføringsmodeller.

Norge trenger et samferdselsløft, med en kraftig forsterket innsats over de neste ti årene. Det er behov for en kraftig økning av samferdselsinvesteringene i kommende år.

NHO vil

  • ha tøffere prioritering og konsentrert satsing på infrastrukturutbygging som utvider bo- og arbeidsmarkedsregioner rundt vekstsentra, samt økt vekt på transportkorridorer som binder disse sammen.
  • øke fremkommeligheten og forutsigbarheten i transportsystemet i hele landet.
  • redusere ulykkestallene langs norske veier.

Hva må gjøres:

  • Styrke kollektivtransporten i byene, bl.a. gjennom dobling av den statlige andelen i bypakkene, bygging av infrastruktur, øke driftsstilskudd til kollektivtrafikk
  • Ta i bruk nye finansierings- og gjennomføringsmodeller som gir raskere og smartere utbygging av samferdselsinfrastrukturen. Det kan skje med fullfinansiering ved oppstart, flerårige budsjettering, OPS og statsgaranterte obligasjoner.
  • Mer gods på sjø. Dette kan gjøres med bl.a. mer effektivisering av havneterminalene, bedre infrastrukturen til og fra havnene, samt redusere avgifter og de administrative byrdene.
  • Tilrettelegge for en bærekraftig luftfart ved blant annet generell forbedring av rammevilkår slik som lavere luftfartsavgifter og redusert utbytte fra Avinor.
  • Redusere planleggingstiden (i dag 10-12 år). Økt bruk av statlig reguleringsplan, av eksterne konsulenter til detaljplanlegging og økt samordning er tiltak som kan bidra til dette.
  • Utarbeide bedre trafikkprognoser som bedre bl.a. fanger opp arealbruksvirkninger og man unngår underdimensjonering og at det bygges for lav kapasitet.
  • Bedre nyttekostnadsberegninger, slik at de gir et riktigere bilde av virkeligheten.

Les mer i SamferdselsLøftet - næringslivets transportplan 2014-2023

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046