Effektiv samferdselsplanlegging

Det er stort behov for et samferdselsløft i Norge. For å øke gjennomføringskraften i samferdselsutbyggingen, må dagens planregime effektiviseres.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

I dag tar det i gjennomsnitt 9-10 år å planlegge et samferdselsprosjekt. Dette er for lang tid.

Status for NTP 2010-2019 viser at 7 av 10 vei- og jernbaneprosjekter var forsinket i 2013. Hovedårsaken er manglende planavklaringer. For å få ned planleggingstiden mener NHO det kan gjøres en rekke grep:

  • Bedre koordinering av planarbeidet i staten.
  • Bruk av tidsfrister for når de ulike stadiene i planleggingen skal være ferdig.
  • Økt bruk av statlig reguleringsplan på prosjekter av nasjonal betydning.
  • Økt bruk av eksterne konsulenter til detaljplanlegging.
  • Effektivisering av innsigelsesordningen.