Konsentrer satsingen og prioriter tøffere

Prioriteringene i samferdselssektoren må reflektere de utfordringer vi står ovenfor. Vi etterlyser et bedre beslutningsgrunnlag for hvor nytten av investeringene er størst.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

Samtidig krever det klare politiske prioriteringer mht. hvilke investeringer som skal gjennomføres og hvor i landet det skal bygges. Handlingsrommet for en økt satsing er nå. Om 10-15 år vil økte kostnader som følge av eldrebølgen gjøre slike satsinger langt mer krevende.

NHO ønsker en prioritering av prosjekter i byområder og regionale vekstsentra, langs nasjonale og internasjonale transportkorridorer, kollektivtransport og knutepunkt for godstransport.  Innenfor disse områdene/kategorier må prosjektene i størst mulig grad prioriteres ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det må satses på:

  • Veiprosjekter som gir bedre standard og redusert reisetid i transportkorridorene
  • Jernbaneprosjekter som bidrar til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner
  • Jernbaneprosjekter som bidrar til en mer effektiv og forutsigbar fremføring av gods i hele landet.
  • Godsknutepunkter med tilknytningsveier, jernbane og farledere