Mer effektiv godstransport

Økt økonomisk vekst og befolkningsvekst får konsekvenser for godsmengden som skal transporteres. Dagens transportsystemer skaper både fremkommelighetsproblemer og økte miljøutfordringer.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

Det er nødvendig å legge forholdene bedre til rette for at jernbanen og sjøtransporten kan spille en nøkkelrolle for å løse disse utfordringene.

Havneterminaler
Kostnader knyttet til omlastning og lite effektive havneterminaler er blant årsakene til at sjøtransporten er mindre konkurransedyktig enn vei. Styrking av konkurransekraften til sjøtransporten kan bl.a. skje gjennom effektivisering av havneterminalene, regionalisering av havnestrukturen og forbedring av infrastruktur til og fra havnene.

Jernbaneterminaler
Godstrafikk på jernbane har tidligere vært suksesshistorie med økte volumer de tre siste tiår. Fra 2008 og frem til i dag har det imidlertid vært en årlig reduksjon i godsvolumet på jernbane. Denne utviklingen må snus. Det krever bl.a. bedre driftsstabilitet ved økt satsing på drift og vedlikehold.

For å kunne flytte mest mulig gods fra vei til bane, er det også viktig å ha godsknutepunkt som letter overføringen av gods mellom transportmidlene. Det krever økte investeringer i infrastruktur og til godsterminalene. Alnabruterminalen er navet i godstransporten på jernbane. Nåværende anlegg på Alnabru-terminalen har en levetid frem til 2019 og det må gjøres grep i dag for å hindre et sammenbrudd i godstrafikken. I tillegg er det nødvendig med avklaringer om bygging av ny godsterminal i Trondheim.