Raskere og smartere samferdselsutbygging

For å få mest mulig vei og bane igjen for bevilgningene til samferdsel, er det viktig at disse resursene brukes mest mulig effektivt.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

I dag deles mange utbyggingsprosjekter i små parseller eller delparseller, der utbyggingstempoet tilpasses de årlige budsjettvedtakene. NHO mener dette ikke er tilstrekkelig for å sikre en rasjonell og kostnadseffektiv utbygging.

Det er avgjørende at det tas i bruk nye finansierings- og gjennomføringsmodeller som sikrer at prosjektene er fullfinansiert før oppstart. På denne måten skjermes prosjektene mot usikkerheten som er knyttet til årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Eksempler på finansieringsmodeller:

  • Flerårig budsjettering
  • Statlige lån
  • Statlige aksjeselskap
  • OPS
  • Statsgaranterte obligasjoner

Forutsigbarheten som følger av disse modellene gjør det mulig å utvikle gjennomføringsformer som kombinerer rask fremdrift med høy kvalitet og lave kostnader over hele prosjektets levetid. Raskere fremdrift og lavere kostnader vil over tid gjøre det mulig å gjennomføre flere prioriterte samferdselsprosjekter innenfor de rammer som til enhver tid bevilges.

Bruk av prosjektfinansiering åpner for muligheten til å ta i bruk totalentreprise som gjennomføringsmodell. I en slik modell vil finansieringen kunne tilpasses leverandørens planer og bidra til bedre kapasitetsutnyttelse og raskere gjennomføring av prosjektene. Det gir også større forutsigbarhet knyttet til kostnader og tidspunkt for ferdigstillelse, samtidig som risikofordelingen i prosjektet blir mer optimal og muligheten for innovasjon og nytekning blir større.