Realisering av NTP

I dag opplever næringslivet store utfordringer som følge av dagens vei- og jernbanestandard. Dette medfører økte transportkostnader og tap av konkurranseevne. Derfor er realisering av Nasjonal Transportplan viktig for næringslivet.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

NHO mener det er helt nødvendig med både økt ressursinnsats, streng prioritering og raskere gjennomføring av de viktigste prosjektene i NTP. Status for NTP 2010-2019 viser at 7 av 10 vei- og jernbaneprosjekter var forsinket i 2013. Hovedårsaken er manglende planavklaringer, men manglende økonomiske oppfølging påvirker også ferdigstillelse. For transportbrukerne er det avgjørende når prosjektene åpner for trafikk, ikke når oppstartsbevilgninger til prosjektene gis.

NTP må gis forpliktende oppfølging i de enkelte års budsjetter. Det er utslagsgivende for realisering av planen. Dette bidrar til forutsigbarhet og sikrer troverdigheten til Nasjonal transportplan som planverktøy.

NHO mener at de totale økonomiske rammene i kommende NTP er bra, men det er uheldig at man har skyvet ut store deler av de økonomiske satsingene til den siste og mer uforpliktende tidsperioden av NTP (de siste seks årene). Det er ønskelig med en jevnere fordeling av midlene i planperioden.