Styrk kollektivtransporten i by

Norge opplever i dag en historisk høy befolkningsvekst. Fra 1960-tallet og frem til i dag har Norges befolkning økt med nærmere 1,5 millioner. Fremskrivninger viser at befolkningen vil øke fra 5 til 6 millioner frem mot 2030. Veksten har vært, og vil være, størst i og rundt de store byene.

Publisert 06.10.13

Samferdsel

Med en slik utvikling må det gjøres grep for å hindre sammenbrudd i transportsystemene rundt de store byene. Kollektivtransporten må være bærebjelken i et fremtidig transportsystem her.

Kollektivtrafikken må styrkes slik at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Konkret må antall kollektivreiser fordobles frem til 2030 – både for å møte dagens befolkningsutvikling og fremtidig vekst. En slik satsing vil sikre at arbeidskraften ikke står fast i kø og vil frigjøre kapasitet på veiene til annen transport (gods).

Dette krever både en kraftig opptrapping av de statlige investeringene i infrastruktur og at driftsmidler til kollektivtransport sikres. Beregninger viser et årlig behov for driftsmidler i størrelsesorden 2,5 - 8,5 milliarder for de 13 største byene i Norge. NHO mener det må etablereres løsninger som sikrer forpliktende og langsiktig finansiering av drift og investeringer i kollektivtrafikken.