NHO TRANSPORT

Elbilenes plass

"Elbilenes adgang til kollektivfeltene bør avvikles på strekninger hvor disse er til hinder for kollektivtrafikken", skriver Jon H. Stordrange, adm. direktør, NHO Transport i DN Debatt.

Publisert 26.03.14

Samferdsel

"I følge Dagens Næringsliv 13. mars ønsker Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann, Terje Aasland, at partiet skal opprettholde dagens privilegier for elbiler. Disse medfører blant annet tilgang til kollektivfeltene, men samtidig ønsker han å forsterke kollektivsatsingen. Disse intensjonene kan være vanskelig å kombinere.

Elbiler kan selvsagt bidra til å løse noen av miljøutfordringene hvis disse produseres og destrueres på en miljøvennlig måte. De løser imidlertid ikke et annet hovedproblem i Norges største byområder, som er mangel på veikapasitet og parkeringsarealer. Det kan være svært vanskelig å finne både penger og plass til å bygge ut veinettet med sikte på å dekke ventet økning i persontransport, og dette er en viktig årsak til at et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at veksten i persontransport skal dekkes via sykkel, gange og kollektivtransport.

Bussenes fremkommelighet blir allerede hindret av elbiler i kollektivfeltene. Dette medfører forsinkelser og lengre reisetid for passasjerene, noe som igjen gjør kollektivtilbudet mindre attraktivt og gir færre reisende. I tillegg blir kostnadseffektiviteten redusert fordi forsinkelser medfører at samme buss og sjåfør kan betjene færre holdeplasser, passasjerer og ruter i løpet av en dag. Disse problemene blir selvsagt ytterligere forsterket etter hvert som antall elbiler øker. Elbilenes adgang til kollektivfeltene bør dermed allerede nå avvikles på strekninger hvor disse er til hinder for kollektivtrafikken." 

Dagens Næringsliv, 26. mars 2014

Kontaktperson: adm. direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange