Fylkesveier lavere prioritet

Fylkeskommunene har brukt 5,7 milliarder kroner mer til vei de siste fire årene, sammenlignet med før forvaltningsreformen. Men planene for neste fireårsperiode viser lavere prioritering.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Publisert 01.04.14

Samferdsel

Vista Analyse har på oppdrag fra NHO kartlagt hvordan fylkene har prioritert midler til veiformål etter forvaltningsreformen. Gjennomgangen viser at i perioden 2010-2014 har fylkeskommunene samlet sett brukt 5,7 mrd. kr mer til veiformål sammenliknet med summen av forbruket før forvaltningsreformen og tilførselen av midler gjennom forvaltningsreformen. 15 av 18 fylker har brukt mer til fylkesveier enn det som er beregningsteknisk lagt til grunn.

Men rapporten viser at utsiktene fremover gir grunnlag for bekymring. Analyser av investeringsplanene for 2014-2017 viser en nedgang i investeringsnivået, noe som innebærer en betydelig lavere prioritering av fylkesveinettet i denne perioden. Dette skyldes at investeringene i første periode i stor grad har vært lånefinansiert.

Når det gjelder midler til drift og vedlikehold er bildet noe annerledes. Her ligger man om lag på nivå med forvaltningsreformens ambisjoner. Økte kostnader i driftskontrakter har bl.a. resultert i at noen fylker omprioriterer midler fra vedlikehold til drift. Det kan dermed bli utfordrende for en rekke fylker å få redusert vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Det er avdekket store forskjeller i hvordan man rapporterer bruken av pengene. Det gjør det krevende å fremskaffe en detaljert oversikt over hvordan drifts- og investeringsmidlene fordeles på ulike tiltak. Dermed blir det også vanskelig å vurdere effekten av ulike investeringer over tid. I et styringsperspektiv må dette karakteriseres som utfordrende.

Dette er en todelt rapport. Del 1 inneholder en generell innledning og oppsummering på aggregert nivå. Del 2 er en fylkesvis analyse. 

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046