NASJONAL TRANSPORTPLAN

Godt utgangspunkt for ny transportplan

Forslaget fra transportetatene til ny Nasjonal transportplan er et godt utgangspunkt – gitt at den høyeste økonomiske rammen velges, mener NHO.

Publisert 29.02.16

Samferdsel

Transportetatenes høyeste alternative investeringsramme ligger litt under NHOs forslag.

Se transportetatenes forslag her

- Dette må bli et minimum, da rommet for nye investeringer er svært lavt med lavere rammer, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Hun synes målet om at etterslepet på drift/vedlikehold tas igjen i perioden er veldig bra. Det er også riktig, og i tråd med NHOs ønske, å prioritere størst andel av pengene til første del av perioden, ifølge Harto.

- Men jeg er spørrende til om tiltakene som skisseres i forslaget er tilstrekkelig for å nå det politiske målet om en halvering av planleggingstiden.

Godssatsing må forsterkes

Satsingen på gods bør bli betydelig forsterket, mener Harto: - Tiltakene handler mer om å sette i stand det vi har, enn å satse nytt.

LO og NHO: Gods må prioriteres

Hun er mer fornøyd med kollektivdelen i NTP-forslaget:

- Det er bra at staten tar mye større ansvar for investeringer i bymiljøavtalene. I tillegg er det økt fokus på drift, som NHO ønsker. Blant annet foreslås det at belønningsordningene i sin helhet går til drift av kollektivtrafikk.

NHO-direktøren registrerer også at planforslaget viser hvordan transportsektoren kan ta sin del av ansvaret for klimagassutslippene, i tråd med nasjonale mål: - Dette passer godt til NHOs visjon om nullutslipp fra landbasert transport innen 2040.

NHO vil bidra aktivt med innspill i den videre politiske behandlingen.