Omfangssprekk gir kostnadssprekk

Årsaken til at mange store veiprosjekter blir mye dyrere enn det som opprinnelig ble anslått, er at omfanget øker.

#205

Når prosjekter er kommet til byggefasen, blir kostnadene stort sett som forutsatt. (Foto: Trondrudgruppen)

Publisert 16.06.16

Samferdsel

- Det er problematisk at en hel del samferdselsprosjekter har vist seg å bli mer, til dels mye mer, kostbare enn det som ble lagt til grunn i starten. Nå viser det seg at dette egentlig ikke er tale om kostnadssprekk i ordets rette forstand, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

På oppdrag fra NHO har Norconsult gått gjennom kostnadsutviklingen i store veiprosjekter. I rapporten blir endringer i innhold, økt omfang eller endrede forutsetninger for prosjektet i de tidlige faser, pekt på som de viktigste grunnene til økningene. Flere eksempler presenteres i rapporten.

Les rapporten "Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt"

Utvidelser og økt standard

Et stykke på vei kan kostnadsøkningene tilskrives at man i tidlige utredninger ikke har tatt høyde for kostnader som følge av ukjente, men erfaringsmessig påregnelige, kostnadsdrivende faktorer.

- En annen og kanskje viktigere grunn er at prosjektene gjennom planleggingsfasen og over tid får høyere kostnader som følge av utvidelser av prosjektet og økte krav til standard og kvalitet. Både lokale og sentrale myndigheter er kilder til slike kostnadsøkninger, sier Harto.

Byggefasen frikjent

I byggefasen, det vil si etter at prosjektet er vedtatt og innholdet i stor grad fastlagt, synes kostnadene stort sett å bli som forutsatt.

I rapporten drøftes endringer for å forbedre situasjonen. Ikke minst er det nødvendig med et bedre og tidligere beslutningsgrunnlag. Her kan endrede krav til tidlige kostnadstall, for eksempel med uavhengige utredninger, og ulike påslagsfaktorer, være aktuelt.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046