NHOs arbeid

NHO har hatt en viktig rolle i utviklingen av arbeidsfeltet samfunnsansvar (CSR) i Norge. Arbeidet bygger på en årelang tradisjon der bedriftene har fått støtte hos NHO i sitt arbeid med blant annet miljø, arbeidsmiljø og etikk. Ledere og spesialister fra medlemsbedriftene har engasjert seg i og preget arbeidet.

Publisert 09.09.13

NHOs engasjement springer dermed ut av bedrifters engasjement, noe som setter NHO i en unik posisjon for å forstå hvordan feltet kan utvikles på en praktisk og relevant måte. NHO legger til grunn at samfunnsansvar er et lederansvar. NHOs materiell vil som regel utvikles med tanke på at det skal kunne anvendes i mindre bedrifter.

 I 1997 tok NHO initiativ til å utarbeide en sjekkliste for menneskerettigheter. Etter dette har menneskerettigheter og grunnleggende arbeidslivsstandarder stått sentralt i den norske tilnærmingen til bedrifters samfunnsansvar. Et annet tema som har vært viet stor oppmerksomhet er anti-korrupsjon. NHO har arbeidet for å bekjempe alt fra den alvorligste internasjonale korrupsjonen til bevissthet om gråsonene i kundepleie. NHO har også et betydelig engasjement på miljøområdet.  

Arbeidet under paraplyen CSR/samfunnsansvar begynte for alvor i Norge da NHO tok initiativ til en arbeidsgruppe under Utenriksdepartementets forum Kompakt i 2000. Gjennom dialog mellom ulike interessegrupper trakk gruppene opp linjene for hvordan begrepet CSR senere er blitt forstått i Norge. NHO har et fast utvalg, NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar, første gang oppnevnt i 1995. NHO har jevnlig bidratt til kunnskaps- og metodeutvikling på området.

I Norge deltar NHO blant annet i regjeringens konsultative organ for samfunnsansvar, KOMpakt. I tillegg til arbeidet med CSR på nasjonalt plan, er NHO engasjert i CSR-arbeid på nordisk, europeisk og globalt plan. Kompetanseoverføring til søsterorganisasjoner gjennom NHOs Sekretariat for næringsutvikling i sør, Det nordiske nettverket i FNs Global Compact, Det regionale nettverket i World Business Council for Sustainable development, International Organisation of Employers (IOE), Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC) og BUSINESSEUROPE er NHOs viktigste internasjonale kontaktflater når det gjelder samfunnsansvar. Også NHOs landsforeninger er engasjert i relevante bransjeaktiviteter nasjonalt og internasjonalt.