Opererer bedriften din i krevende markeder?

Norske bedrifter som opererer i vanskelig markeder møter utfordringer og dilemmaer hvor svaret ikke er svart/hvitt eller løsningene nødvendigvis likefrem og enkle.

Publisert 27.04.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

NHOs Forum for Etikk og Samfunnsansvar inviterte i samarbeid med Human Rights Watch (HRW) til frokostmøte om hvordan bedriftene best mulig kan operere i krevende markeder. HRW er en amerikanskbasert organisasjon med bredt fokus på menneskerettigheter. Områdedirektør Ingebjørg Harto (NHO) innledet med å understreke viktigheten av samfunnsansvar og å «følge boka». Samtidig viser kompleksiteten i enkelte markeder behovet for å lære av feil, men ikke minst av de mange bedriftene som lykkes.  

Utfordringer knyttet til menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder i komplekse leverandørkjeder var utgangpunkt for Richard Pearshouses (HRW) innlegg. Selv bedrifter med svært gode intensjoner kan finne det vanskelig å avdekke forhold bakover i leverandørkjeden og overfladiske inspeksjoner kan tildekke, mer enn avdekke problemene påpekte han. HRW tar ikke til orde for å unngå handel eller investeringer i vanskelige markeder. De erkjenner kompleksiteten og dilemmaene man står ovenfor, men oppfordrer til grundige vurderinger i forkant og underveis. Jo mer fragmentert en leverandørkjede er, jo vanskeligere er det for bedriften å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om forholdene. Det holder allikevel ikke å si at man ikke visste. Åpenhet er en god strategi for bedrifter som opererer i krevende markeder; dvs. offentliggjøre navn på bedrifter i leverandørkjeden for at også andre skal kunne bidra med informasjon om leddene i kjeden. Pearshouse minnet om de mange verktøyene som er utarbeidet, presenterte mulig arbeidsmetodikk og samarbeidsformer for bedrifter som ønsker å avdekke kritikkverdige arbeidsforhold hos sine samarbeidspartnere i krevende markeder.

Olav Hypher (Statkraft) benyttet konkrete eksempler fra selskapets virksomhet for å illustrere kompleksiteten og dilemmaene bedriften står overfor ved utbygging av energi-installasjoner globalt. Investeringer i denne type markeder betyr at man blir en del av lokalsamfunnet. Situasjonen rundt deres investeringsbeslutning i Chile viste seg - selv etter omfattende dialog - å mobilisere flere grupper og ulike representanter for urbefokningen i området. Grupper med motstridende interesser og krav. Og norske HMS-regler er ikke like selvsagt i Tyrkia som i vår egen hjemlige kontekst. Når det storpolitiske bildet og konsekvenser som følge av situasjonen i Syria plutselig befinner seg utenfor «gjerdet» og man forventes å tilby humanitær bistand og sørge for sikkerhet for egne arbeidere i uoversiktlige situasjoner blir det ingen «vanlig dag på jobben.»  Norske myndigheter stiller store krav og har høye forventninger til norske selskap som opererer i vanskelige markeder. Det er på sin plass. Samtidig ønsker norske myndigheter at man opererer i disse markedene. Klar oppfordring fra Statkraft om å omsette intensjonen om økt dialog og veiledning fra myndighetenes side til praktisk handling!

Denne utfordringen var Utenriksdepartementet bedt om å svare på i forlengelsen av Regjeringens nylig lanserte "Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper".

For å møte bedriftenes behov legger Regjeringen i handlingsplanen opp til å styrke veiledning og dialog med selskapene om menneskerettigheter, forretningsetikk, sikkerhet og korrupsjon i spesielt krevende markeder. I den sammenheng vurderes det også å etablere et senter for å samlokalisere ressursene i en rekke offentlige organer som gir råd om samfunnsansvar. Det erkjennes videre at behovet for å forbedre og harmonisere kompetansen på FNs og OECDs retningslinjer blant de offentlige organer som tilbyr veiledning om CSR bør prioriteres. Utenriksdepartementet inviterte til dialog og tar gjerne imot innspill og råd i det videre arbeidet med konkretisering av myndighetenes ambisjoner om mer aktivt samspill. NHO vil følge dette arbeidet tett og oppfordrer våre medlemmer til å benytte anledningen til å påvirke dette viktige arbeidet. 

Human Rights Watch

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNS veiledende prinsipper

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

UDs landnotater

Kontakt oss

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710