- En historisk seier

- Innføring av nøytral merverdiavgift i staten, og senere i helseforetakene og spesialisthelsetjenesten, åpner et milliardmarked. Det er også er et viktig bidrag til økt kostnadseffektivitet i offentlig sektor, sier sjefen i NHO Service.

Petter Furulund, NHO Service, om statsbudsjettet 2015

Publisert 09.10.14

Skatter og avgifter

- Innføring av nøytral merverdiavgift i staten er et vannskille innen konkurranseutsetting i Norge. Det vil frigjøre store ressurser og gi bedre kvalitet, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service.

I dag må staten betale MVA på tjenester de kjøper fra eksterne. Dette har ført til at de heller har valgt å bruke egne ansatte også til oppgaver som faller utenfor kjernekompetansen, f.eks renhold, kantine, vakthold og liknende.

Får tilbakebetalt merverdiavgift

I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag foreslår regjeringen nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen, i hovedsak departementer og underliggende etater. Dette gjøres ved at forvaltningen gjennom regnskapet får tilbakebetalt merverdiavgift på kjøpte tjenester. Dermed blir det ikke dyrere å kjøpe tjenestene fra eksterne enn å utføre det med egne ansatte.

- Dette er en historisk seier, sier Furulund.

Helseforetakene er en potensiell stor innkjøper av tjenester som ikke er medisinske. Siden statsforetakene er organisert som egne rettssubjekt med egne budsjetter, omfattes ikke disse av ordningen med nettobudsjettering.

For at disse aktørene også skal få nøytral merverdiavgift må de få kompensasjon for betalt MVA, slik som kommunene gjør i dag. Dette ble utredet og foreslått av Bondevikregjeringen i budsjettet for 2006. Regjeringen varsler nå ny utredning og høring før innføring 1. januar 2016.  

Regjeringen innfører en ordningen med nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige forvaltningsorgan med virkning fra 1. januar 2015. For helseforetakene lover regjeringen en ordning som kan bidra til nøytralitet også her fra 1. januar 2016.