EIENDOMSSKATT

- Maskinskatten må fjernes

- Det er meningsløst med eiendomsskatt på maskiner. Industrianlegg skaper arbeidsplasser og skatteinntekter for hele landet, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

Ett av flere eksempler på en lite tillitvekkende saksbehandling, er Rana Gruber AS' sak, der bedriften vant en knusende seier i lagmannsretten.

Publisert 16.09.15

Skatter og avgifter

NHO har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementets grundig utredede forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. - Dette har vi sammen med Norsk Industri arbeidet for lenge, sier Harto.

Godt levert om eiendomsskatt

Et industrianlegg er ikke en byrde

- Noen kommuner vil oppleve en reduksjon i sine inntekter. I sin iver etter å forhindre dette, fremstilles det fra enkelte hold som om eiendomsskatt er den eneste eller i hvert fall den viktigste positive effekten av å ha næringsvirksomhet i kommunen. - Det er et oppsiktsvekkende utgangspunkt, sier Harto.

- Et industrianlegg er ikke en byrde for kommunene. Tvert imot gir næringsvirksomhet arbeidsplasser og sikrer inntekter for hele landet, ikke bare innenfor en tilfeldig kommunegrense. Sammenlignet med en nabokommune uten en utnyttbar naturressurs eller et stort industrianlegg kan utgangspunktet like gjerne være det motsatte: det er lite rimelig at den ene kommunen mer eller mindre tilfeldig skal ha en evigvarende rett til enorme eiendomsskatteinntekter, en så sterk rett at ikke en gang et foreldet og dårlig regelverk skal kunne korrigeres av lovgiver.

Behersker ikke regelverket

- Verken kommuneadministrasjonene, de kommunale nemndene eller kommunepolitikerne behersker i særlig grad dagens regler. De er helt avhengige av juridiske og tekniske eksperter. Slike regler er ikke egnet for saksbehandling i hver enkelt av landets mange små og store kommuner slik det er lagt opp til i dag.

Ett av flere eksempler på en lite tillitvekkende saksbehandling er Rana Gruber AS' sak. Den er godt beskrevet i dommen fra Hålogaland lagmannsrett 18. august i år.

Manglende innsyn, feil faktum, uriktig rettsanvendelse, høyst ulike vurderinger og verdsettelser fra takstpersoner som alle i utgangspunktet er ansett som kompetente, det er bare noen av ingrediensene.

- Samlet sett bærer saken preg av en vilkårlighet som kommunen, dens rådgivere og tingretten har ment at dagens regelverk tillater, og som bedriften måtte helt til lagmannsretten for å stoppe. Vi har all grunn til å tro at det finnes lignende saker hvor bedriften ikke har hatt kapasitet til å gå til domstolene, i tillegg til de sakene der de har gått til retten men ikke fått medhold.

- Finansdepartementets forslag en god begynnelse på et bedre eiendomsskattesystem, avslutter Harto.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833