Lyttet til NHO

Advokaters taushetsplikt

Regjeringen har lyttet til NHO og begrenser sitt forslag om advokaters taushetsplikt i skatte- og avgiftssaker.

Publisert 07.05.13

Skatter og avgifter

Regjeringen iverksetter et unntak i advokaters taushetsplikt i skatte- og avgiftssaker allerede fra 1. juli 2013. Det gjør den uten å avvente Advokatlovutvalgets arbeid, til tross for råd fra NHO og andre om å vente.

Men regjeringen har lyttet til NHO og begrenser sitt forslag i forhold til høringsforslaget. "Underbilag og annen dokumentasjon" skal likevel ikke uten videre omfattes av opplysningsplikten. Dersom det er behov for nærmere dokumentasjon av opplysningene fra advokatens klientkonto, er det den alminnelige dokumentasjonsplikten i ligningsloven som skal gjelde. Dette er i tråd med NHOs råd dersom regjeringen kom til at den ikke ville avvente Advokatlovutvalgets innstilling.

Dette er blant annet hva Finansdepartementet sier:

"Når det gjeld kva dokumentasjon skatte- og avgiftsstyresmaktene skal kunne krevje for å kontrollere opplysningane, er departementet einig med høyringsinstansane i at det er behov for å presisere forslaget i høyringsnotatet. Omgrepet “underbilag og annen dokumentasjon” vil etter sin ordlyd kunne omfatte juridiske vurderingar sjølv om dette ikkje har vore hensikta. Departementet ser også at omgrepet ikkje bør vere knytt til spesifikke dokument, men til dokumentasjon av opplysningar."

Og videre:

"Departementet ser derfor ikkje grunn til å ta inn eit særskilt dokumentasjonskrav i ny nr. 2 i likningslova."

NHOs høringsuttalelse