Selskapsskatten må ned

- Selskapsskatten må reduseres betydelig om vi skal beholde et konkurransedyktig norsk næringsliv i fremtiden, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk

Publisert 03.01.14

Skatter og avgifter

Det er skjedd store endringer i internasjonal økonomi som har betydning for beskatningen av næringsvirksomhet. Det pågår en internasjonal skattekonkurranse om å tiltrekke seg investeringer.

- Landene rundt oss har forstått at de som ikke gir selskapene konkurransedyktige skattevilkår vil sitte igjen med Svarteper. Selskapsskatten må reduseres betydelig om vi skal beholde et konkurransedyktig norsk næringsliv i fremtiden, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

- Det er to forhold som gjør at reduksjoner i selskapsbeskatningen tvinger seg frem. Det ene er at kapital og virksomheter er langt mer mobile enn før, og dermed legges til land med lav skatt. Det andre er at internasjonal næringsstruktur har endret seg, slik at det er blitt langt vanskeligere å skattlegge selskaper som er etablert i flere land. I en slik situasjon er det ikke realistisk å tenke at Norge kan opprettholde et høyere skattetrykk på næringsvirksomhet enn andre land. Sverige og Finland har nylig satt ned sine selskapsskattesatser til henholdsvis 22 og 20 prosent, mens Norge ligger på 27 prosent.

- Det er store utfordringer som skal løses i selskapsskatten. Det er derfor viktig at vi får en reform av selskapsskatten som reduserer skattebelastningen betydelig, samtidig som den er godt integrert med resten av skattesystemet og robust mot tilpasninger.

OECD viser til at selskapsskatten er den skatten som virker mest hemmende på økonomisk vekst.

- Det vil derfor være fornuftig å flytte deler av skattebyrden bort fra selskaper og over på andre skattegrunnlag som er mindre veksthemmende. Dersom vi venter for lenge med å redusere selskapsskatten risikerer vi å miste både skatteinntektene og nødvendige investeringer som skal sørge for velferden vår, sier Brubakk. 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222