Merverdiavgift

Generelt ser NHO det som gunstig for verdiskapingen at det legges relativt større vekt på indirekte beskatning enn skatt på bedriftsoverskudd og skatt på eiere og lønnsmottakere. Dette er i tråd med OECDs generelle anbefalinger.

Publisert 12.09.13

Skatter og avgifter

  • Lik sats og brede grunnlag. Ideelt sett burde unntakene fra merverdiavgiftsplikten fjernes, for å bidra til et mest mulig nøytralt system og minst mulig grad av skjult/innlåst merverdiavgift for merverdiavgiftspliktige næringsdrivende. I tillegg bør bruken av differensierte satser begrenses, for å forenkle og redusere de administrative kostnadene ved avgiftssystemet. Med utgangspunkt i et gitt proveny vil det kunne gi rom for skattelettelser. 
  • Konkurransenøytrale merverdiavgiftsregler ved statlige innkjøp.
  • Dagens system for avgiftsberegning ved vareimport bør endres slik at de næringsdrivende selv, og ikke tollmyndighetene blir ansvarlig for beregning av merverdiavgift.
  • Dagens beløpsgrense for registrering i Merverdiavgiftsregisteret bør fjernes. Eventuelt bør det innføres en kombinert ordning der dagens grense heves vesentlig, men der det gis mulighet for registrering fra oppstart.
  • Innlåst merverdiavgift på infrastrukturtiltak bidrar til høyere boligpriser og kan bidra til at marginalt lønnsomme prosjekter ikke blir realisert. Regjeringen bør endre regelverket slik at merverdiavgift ikke blir en kostnad på infrastruktur som privat utbygger opparbeider på vegne av det offentlige.  

 

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158