Statsbudsjettet 2012

Mulig å skjerme næringseiendom

NHO har vært kritisk til at kommunene har kunnet legge hele eiendomsskattebyrden på næringseiendommer. Regjeringen foreslår nå et nytt alternativ for utskriving av eiendomsskatt.

Publisert 10.10.11

Skatter og avgifter

Det blir mulig å skjerme næringseiendom selv om kommunen ønsker å skattelegge bolig- og fritidseiendommer, også de som ligger utenfor bymessig strøk.
– NHO er positiv til denne økte fleksibiliteten for utskriving av eiendomsskatt, en skatt som i utgangspunktet bør anvendes med varsomhet og settes så lavt som mulig. Nå vil vi få se hvilke kommuner som i praktisk politikk viser seg å være næringsvennlige, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk.

Det er også positivt at regjeringen er enig med NHO i at dagens regler om hvilke maskiner og tilbehør som unntaksvis skal være med i eiendomsskattegrunnlaget, er for uklare. - Men dette er et eksisterende problem som vi har påpekt lenge, sier Brubakk, og poengterer at det haster med å få på plass klarere regler. - Vi ser frem til det varslede høringsnotatet hvor departementet også vil se på mulighetene for samordning av grunnlagene for henholdsvis formuesskatt og eiendomsskatt. Her bør det være et potensial for forenklinger og besparelser både for kommunene og skattyterne, sier Petter Haas Brubakk.