Skatte- og avgiftsendringer for 2014

Skattesatsen er redusert mens trygdeavgiftene øker noe. Her er skatte- og avgiftsendringer for 2014.

Publisert 29.01.14

Skatter og avgifter

Selskaper i konsernforhold har fått en begrensning i retten til fradrag for renteutgifter. Visse bransjer må av kontrollhensyn føre personallister med oppdaterte oversikter over hvem som til enhver tid er på jobb. Arveavgiften er fjernet, og formuesskatten redusert.

Nedenfor følger en kort oversikt over de viktigste endringene for bedriftene og deres ansatte. Lenke til finansdepartementets fullstendige oversikt ligger nederst.

Skatt på alminnelig inntekt
Det er vedtatt å redusere satsen på alminnelig inntekt for både selskaper og personer fra 28 pst. til 27 pst. Trygdeavgiftene øker til 8,2 prosent for lønnsinntekter, 11,4 prosent for næringsinntekt og 5,1 prosent for pensjoner.

Kontingenter
Det er vedtatt å videreføre det maksimale fradraget for innbetalt fagforeningskontingent på 3 850 kroner og tilsvarende for kontingent til nærings-/yrkesorganisasjon. For kontingent til arbeidsgiverorganisasjon er grensen fortsatt 2 promille av samlede lønnskostnader. NHO er både en næringsorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Fradrag for betalt kontingent kan ikke gis med høyere beløp enn kr 3 850, eller 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret, dersom dette gir et høyere fradrag

Personalliste
Serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen må fra 1. januar 2014 føre en daglig oppdatert oversikt over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. Formålet med reglene er å motvirke svart arbeid.

Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev
Det er vedtatt at underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev skal skattlegges i det året mengdegjeldsbrevet er realisert. De nye reglene gjelder mengdegjeldsbrev utstedt fra og med 1. januar 2014 og gir grunnlag for opphevelse av begrensningene i adgangen til utstedelse av underkursobligasjoner i emisjonsforskriften.

Skattefunn
Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 5,5 til 8 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan dermed ikke overstige 22 millioner kroner. I tillegg økes den maksimale timelønnsatsen for egne ansatte fra 530 kroner til 600 kroner.

Formuesskatt
Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,1 prosentenhet i 2014. Samlet formuesskattesats blir dermed 1,0 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra 870 000 kroner til 1 million kroner (2 millioner kroner for ektepar). Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Eiendomsskatt
Fra og med 2014 kan kommunene velge å taksere boliger ved bruk av formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten. Fritidseiendom og næringseiendom mv. må takseres etter de ordinære takseringsreglene.

Rentefradrag - skatteplanlegging
Det er vedtatt en ny sjablonregel om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for rentekostnader som betales fra norsk selskap mv. til en skattyter som er i interessefellesskap (interne renter). Bakgrunnen er at mange internasjonale virksomheter bruker rentefradrag i skatteplanlegging. Rentebetalinger fra Norge til nærstående subjekter i utlandet gir rett til fradrag i Norge, mens internasjonale virksomheter gjerne har mulighet til å kanalisere de motsvarende renteinntektene til land hvor det er lav eller ingen beskatning.

Regelen begrenser rentefradraget til 30 prosent av en resultatstørrelse, basert på skattemessige verdier. Begrensningen gjelder bare for interne renter. Rentekostnader betalt til uavhengig tredjepart (eksterne renter) kan fortrenge fradrag for interne renter, men eksterne renter er ikke selv gjenstand for avskjæring. Det gjelder et terskelbeløp for rentefradragsbegrensningen på 5 millioner kroner. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i 10 påfølgende år. Finansinstitusjoner foreslås unntatt fra rentebegrensningsregelen. Reglene får virkning fra og med inntektsåret 2014.

Forskriftene som skal gi unntak i visse tilfeller er imidlertid ennå ikke vedtatt, men fortsatt på høring med frist 14. februar.

Startavskrivning
Det er vedtatt 10 pst. startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 pst. til 30 pst.

EKOM-tjenester/Mobil
Det er vedtatt å endre beskatningen av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester). Det blir et fast inntektspåslag (sjablongbeløp) på 4392 kroner per år, uavhengig av om man disponerer eller får dekket en eller flere tjenester. Det blir i tillegg innført et særskilt skattefritt beløp på 1000 kroner for dekning av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester.

 

AVGIFTER

Arveavgiften fjernes
Det er vedtatt at arveavgiften fjernes med virkning for gaver som gis og arv etter dødsfall som skjer 1. januar 2014 eller senere.

Kontinuitet ved arv og gave
Det er vedtatt å innføre et kontinuitetsprinsipp som hovedregel for fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for eiendeler som erverves ved arv og gave etter fjerning av arveavgiften. Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar forgjengerens skattemessige verdier og posisjoner og dermed ikke får oppskrevet avskrivningsgrunnlag eller inngangsverdi ved arveovergangen. Det er unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk når slike eiendeler kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver.

Oppheving av avgiftsfritaket for verneverdige fartøy mv.
Avgiftsfritaket for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren er vedtatt opphevet.

Ansvar for beregning og betaling av NOx-avgift
Det er foretatt en forskriftsendring som innebærer at ansvaret for beregning og betaling av NOx-avgift for alle rigger – både faste og mobile – legges på operatør.

Beregning av engangsavgift
Reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy er endret.

Utenlandsregistrerte firmabiler
Adgangen til å benytte utenlandsregistrerte firmabiler i Norge er utvidet til å omfatte biler som stilles til rådighet av arbeidsgivere etablert utenfor EØS-området.

Bærekraftskriterier for biodiesel
Det er innført krav om at biodiesel må oppfylle bærekraftskriteriene for å omfattes av den reduserte satsen for veibruksavgift.

Merverdiavgift – gull
Det er vedtatt å endre oppkrevingsmetoden ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, slik at det er mottaker som skal beregne og betale merverdiavgiften (snudd avregning/reverse charge).

Merverdiavgiftskompensasjon
Kompensasjonsloven § 7 første ledd er endret til at oppgavefristen for tredje periode er utsatt fra 20. august til 31. august.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167
Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158