Skuffende skatteforslag

- Det er skuffende at regjeringen skjerper skatten for norske konserner som ikke lenger får fullt rentefradrag på interne lån, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 08.11.13

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

- Vi har forståelse for at regjeringen vil motvirke internasjonal skattetilpasning gjennom rentefradraget, men dette forslaget er hverken målrettet eller effektivt. Det er skuffende, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

Forslaget i statsbudsjettet er ikke målrettet fordi det rammer norske konsern som ikke driver med skattetilpasning. Særlig de med lav inntjening eller underskudd vil rammes hardt.

Forslaget er også lite effektivt fordi det ikke er godt tilpasset resten av skattesystemet. Tilpasningene vil skje på andre måter. Effektive mottiltak krever samordning med resten av skattesystemet.

Forslaget trenger først og fremst videre utredning:

- Scheelutvalget skal finne løsninger for å motvirke tap av norske skattegrunnlag og sikre det norske næringsgrunnlaget. Det er uklokt å innføre nye regler nå, løsrevet fra dette arbeidet.  Det bør tilligge utvalget å utrede forslaget ferdig, sier Brubakk. 

Dersom Stortinget likevel støtter regjeringens forslag, vil NHO peke på justeringer som vil bedre treffsikkerheten i forslaget:

  1. Terskelbeløpet på 5 millioner er lavt dersom hensikten er å motvirke tilpasninger. I tilpasningstilfeller dreier det seg som regel om betydelig større beløp. Et terskelbeløp på 10 millioner kroner, som Skattedirektoratet har foreslått, vil være mer fornuftig.
  2. Innstrammingen knyttet til lån med intern sikkerhetsstillelse er for streng og vil i stor grad vil ramme helnorske konsern. Denne innstrammingen må reverseres.
  3. Diskriminering av selskaper med lav inntjening eller underskudd må elimineres.

NHO kan forøvrig ikke se at EØS-reglene er til hinder for å utsette eller forbedre dette forslaget ytterligere for norske konsern. For eksempel bør skatteplikt for renteinntekter reduseres tilsvarende begrensingen i fradraget for korresponderende rentekostnader. Det bør også være mulig å overføre ubenyttet fradragsramme mellom selskaper i et konsern.

NHO mener derfor at Stortinget kan bidra til å redusere de uheldige og utilsiktede negative virkningene for norske konserner som regjeringen dessverre legger opp til.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222