KRONIKK

Bare moms er moms

Signaler om en finansskatt etter dansk modell, tyder på at skatten seiler under falskt flagg, heter det i denne kronikken.

#205

Illustrasjonsfoto: Rog b (Flickr)

Publisert 20.05.16

Skatter og avgifter

Av Maj Hines Grape, advokat i NHO, og Michael Riis Jacobsen, seniorøkonom i NHO

I skatteforliket er det enighet om at det skal innføres en finansskatt fra 2017. Finansskatten skal ifølge forliket være en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting og er begrunnet med at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Signaler om en finansskatt etter dansk modell, tyder på at skatten seiler under falskt flagg.

Problemet med at finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift er at næringslivskunder får for høye priser gjennom såkalt avgiftskumulasjon. Finansforetaket har merverdiavgift på sine innsatsfaktorer som bakes inn i prisen, og som bedriftskunder ikke kan trekke fra i sitt avgiftsregnskap. Samtidig får privatkunder for lave priser fordi sluttproduktet er unntatt merverdiavgift. Dette kan påvirke tilbudet og etterspørselen etter finansielle tjenester, og samlet sett bidra til for lavt forbruk av finansielle tjenester hos næringsdrivende og overforbruk hos ordinære forbrukere.

I utgangspunktet var begrunnelsen for en finansskatt å rette opp dette, ikke at næringen generelt er underbeskattet. Skatteutvalget påpekte at dette bør rettes opp ved at merverdiavgiftsgrunnlaget utvides til å omfatte finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., for eksempel skadeforsikring. For å unngå tilpasninger, mente utvalget at det i tillegg burde vurderes en avgift på øvrige finanstjenester som ikke kan ilegges merverdiavgift.

Finansiell aktivitetsskatt

I innstilling fra finanskomiteen om en skattereform, fremgår det at komiteen "støtter regjeringens syn på at unntaket fra merverdiavgift bryter med nøytralitetsprinsippet", "og at unntaket kan bidra til en uheldig vridning". Videre vises det til at "dersom det viser seg at en avgift med merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper blir for komplisert eller ikke kan gjennomføres, vil det eventuelt bli foreslått en enklere variant". Signaler rundt fremleggelsen av skatteavtalen tyder på at partiene er blitt enige om en skatt som ikke skal legges direkte på tjenester som en moms, men som en ekstra beskatning merverdien i form av lønn eller overskudd. Dette er kjent som en finansiell aktivitetsskatt (FAT) som man blant annet har i Danmark. I Skattemeldingen fra i høst skrev regjeringen at "finanssektoren i utgangspunktet bør beskattes som andre næringer. Sektoren er i dag unntatt merverdiavgift". Noe synes å ha skjedd på veien. Begrunnelsen for finansskatten er at sektoren er unntatt merverdiavgift, men tiltaket synes å være en skatt som nettopp forsterker svakheten ved at sektoren er unntatt merverdiavgift!

En FAT er ikke egnet til å nøytralisere prisvridningene som følge av unntaket for merverdiavgift, og er ikke en erstatning for merverdiavgift. Derimot vil en FAT forsterke overbeskatningen av finansielle tjenester for næringslivskunder, fordi avgiften vil komme i tillegg til den avgiftskumulasjon som allerede foreligger.

Det er vanskelig å se gode grunner til at avgiftsunntaket for finansielle tjenester bør være så omfattende som det er i dag. Mye av begrunnelsen synes knyttet til tilsvarende unntak i andre land, og at konkurransesituasjonen da bør tilsi tilsvarende unntak her.

Bør skje i form av reell merverdiavgift

NHO mener at en avgiftslegging av merverdien i finansiell tjenesteyting i størst mulig utstrekning bør skje i form av en reell merverdiavgift for å motvirke prisvridninger og dyrere finansielle tjenester for bedriftene. I første omgang bør dette gjøres ved å åpne for at gebyrbelagte tjenester i isolerte deler av bransjen tas inn i avgiftsområdet.

Begrunnelsen for finansskatten ser altså ikke lenger ut til å være virkningene av merverdiavgiftsunntaket, men snarere provenybehovet som følger av andre skattelettelser, eller at næringen generelt er underbeskattet. En FAT er ikke egnet til å nøytralisere prisvridningene som følge av unntaket for merverdiavgift. Derimot vil en FAT forsterke overbeskatningen av finansielle tjenester for næringslivskunder, fordi avgiften vil komme i tillegg til den avgiftskumulasjon som allerede er der i dag.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158