Bedriftene urolige for uforutsigbar skattepraksis

NHOs medlemsbedrifter vil ha større forutsigbarhet om skatt for å kunne investere mer. Dette er også tema for en OECD-rapport til G20-landene.

#205

De norske bedriftenes bekymring for skatteusikkerhet er i tråd med forhold som påpekes i OECDs og IMFs rapport "Tax certainty". #120 Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 10.04.17

Skatter og avgifter

Nesten 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter mener det er svært viktig eller ganske viktig å prioritere større forutsigbarhet i Skatteetatens fortolkning av reglene.  Det viste NHOs Økonomibarometer for 1.kvartal i år der 2096 bedrifter svarte.  På spørsmål om hvilke rammebetingelser som er viktigst handlet seks av 22 forslag om skatt.  Bedre forutsigbarhet var det nest viktigste av skatteforslagene og over 20 prosent mente at det er svært viktig å prioritere dette.

De norske bedriftenes bekymring for skatteusikkerhet er i tråd med forhold som påpekes i OECDs og IMFs rapport "Tax certainty" til G20-landenes finansministermøte i mars i år. Det fremgår at det er en økende bekymring for usikkerhet i skattesaker og betydningen dette kan ha for grenseoverskridende handel og investeringer, særlig i tilknytning til internasjonal beskatning.

Usikkerhet om skatt kan dreie seg om at selve reglene er så uklare og skjønnsmessige at det er vanskelig å beregne hva skatten blir før investeringene er gjort og Skatteetaten har vurdert saken. Det finnes for eksempel potensielle utenlandske investorer som sier at størrelsen på eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr er så usikker at de vegrer seg for å etablere seg i en norsk kommune. Andre forhold kan knytte seg til forvaltningen av reglene og/eller sanksjonssystemet i tilfelle av feil. Vi har fått en ny skatteforvaltningslov, men fortsatt er det et stykke frem før vi kan si at målet om tilstrekkelig rettssikkerhet er nådd. Flere av NHOs medlemmer rapporterer også om en fortsatt uro for det de oppfatter som en streng og uforutsigbar fortolkning av reglene fra Skattekontorets side. Det er ikke gunstig for investeringer og vekst dersom det tar 5 – 10 før et skattespørsmål er endelig avklart i Høyesterett.  

Rapporten fra OECD og IMF er en oppfølging av oppfordringen fra G20-møtet i Kina i september 2016 om å arbeide med temaer knyttet til forutsigbarhet på skatteområdet. I etterkant av BEPS-prosjektet med mer åpenhet og ulike tiltak for å bekjempe skatteomgåelser, er OECD, IMF og G20 nå opptatt av å fokusere på økt forutsigbarhet i skattesaker for å fremme handel, investeringer og økonomisk vekst. Det er en prioritering som deles av næringslivet.

NHOs skattemedarbeidere vil drøfte både de nasjonale og internasjonale problemstillingene i et kommende møte med Finansdepartementet. Temaene drøftes også i de internasjonale paraplyorganisasjonene NHO er medlem av: BIAC (Business and Industry Advisory Committee) som er rådgivende overfor OECD og BUSINESSEUROPE som retter sitt arbeid primært mot EU.

Kontakt ellen.mulstad@nho.no eller

maj.hines@nho.no.