KRONIKK

Elleville tvangsgebyr

Rammene for maksimalt gebyr er for høye, skriver NHO-advokat Maj Hines i denne kronikken.

Publisert 16.01.17

Skatter og avgifter

Tenk deg at du en dag kommer på en forretningside. Du etablerer et aksjeselskap som skal benyttes for å realisere ideen, og registrerer det i Brønnøysund. Du fortsetter imidlertid i ditt vante arbeidsforhold og får ikke realisert ideen som tenkt. Det etablerte selskapet ligger "dødt" i Brønnøysund. 
 
Ett år senere er du ilagt over 50 000 kr i gebyr for manglende innlevert regnskap, på grunn av daglige rettsgebyr. Som følge av eforvaltningsforskriften sender ikke Regnskapsregistret lenger brev om sine gebyrer. Gebyrene har påløpt uten at du er varslet på annen måte enn ved meldinger i Altinn til det "døde" selskapet. Klageinstans er Statens Innkrevingssentral.


Også for Toll og Skatt

Fra nyttår får vi tilsvarende praksis fra Toll- og Skatteetaten som følge av ny Skatteforvaltningslov og endringer i Tolloven. Ved manglende omsetningsoppgave, nå "melding", manglende opplysninger eller manglende oppfyllelse av bokføringspålegg, skal det beregnes daglig tvangsmulkt. Hovedregelen er et halvt eller ett rettsgebyr (R), som fra nyttår er på 1049 kroner. I verste fall ti rettsgebyr per dag. Samlet tvangsmulkt skal ikke overstige 50 ganger R (kr 52 450) og ved bokføringspålegg skal gebyret maks utgjøre en million kroner. Tidligere ble det i slike tilfelle som hovedregel ilagt en avgift på kr 250 og maksimalt kr 5000. 

Ved brudd på bestemmelser i Tolloven, manglende medvirkning til kontroll og utstedelse av uriktig opprinnelsesbevis er sanksjonen nå overtredelsesgebyr. Det legges opp til gebyrer på 75 ganger R for overtredelser, og det dobbelte for grove overtredelser. Dette nivået ligger langt over de sanksjoner som tidligere ble benyttet ved formelle overtredelser etter Tolloven. 


Forenklet saksbehandling

Det er en tydelig dreining i retning av økt gebyrbruk fra det offentlige. Subjektive forhold nedtones til fordel for objektive kriterier og forenklet saksbehandling. Ved dette utvides anvendelsesområdet for sanksjoner til i utgangspunktet å omfatte alle feil, også rent formelle og bagatellmessige. 


Regulering

NHO ser at overtredelsesgebyr kan være et effektivt sanksjonsmiddel for å stimulere aktører til å oppfylle sine plikter, men vi er kritisk til gebyrenes omfang, begrenset informasjon og veiledning og hvorvidt den nye praksisen følges opp av forsvarlig klagebehandling.  
 
Vi mener for det første at rammene maksimalt gebyr er for høye. En praksis med høye gebyrer, summarisk saksbehandling og objektive kriterier, kan skape usikkerhet og fremstå uforholdsmessig for den som rammes.Vi mener også at skjønnsutøvelsen i større grad bør reguleres i form av forskrifter eller offentlig tilgjengelige retningslinjer. Dette vil gi større grad av forutberegnelighet og styrket rettsikkerhet. Til sist minner vi om at et sanksjonssystem basert på objektive kriterier og forenklet behandling, stiller særlige krav til betryggende klagebehandling. Vår venn innledningsvis fikk ikke medhold i sin klage til Statens Innkrevingssentral. Klage på gebyr og mulkt etter Skatteforvaltningslov og Tollov skal behandles av etatene selv. Forsvarligheten av og tilliten til de nye hjemlene for Toll og Skatteetaten, vil i stor grad avhenge av at gebyrene ettergis dersom det er grunnlag for det.  


Kroniken ble først publisert i Dagens Næringsliv 30.12.16.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158