Flere positive endringer i bilavgiftene

NHO er positiv til flere av de varslede endringene i bilavgiftene, som Frp, Høyre, Venstre og KrF har blitt enige om.

Publisert 07.05.15

Samferdsel, Skatter og avgifter

Avtalen slår fast at bilavgiftene i fremtiden skal innrettes slik at de bidrar til å drive den teknologiske utviklingen i en mer klima- og miljøvennlig retning, og sikre til at målet om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 nås. NHO viser til at transportsektoren vil måtte ta en betydelig andel av utslippsreduksjonene mot 2030.

NHO støtter en vridning av engangsavgiften med økt vekt på CO2-komponenten kombinert med en utfasing av effekt- og reduksjon av vekt-komponenten. Dette vil bidra til økt salg av miljøvennlige biler som plug-in hybrider.

NHO er også positiv til at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler videreføres til 2017, og at fritak for engangsavgift forlenges til 2020. Dette gir nødvendig forutsigbarhet.

Vurdere fordeler

Samtidig mener NHO at det er nødvendig å vurdere de andre fordelene som tilgang til kollektivfelt, gratis parkering, og gratis bompassering og fergebillett. NHO støtter at lokale myndigheter gis frihet til å vurdere om nullutslippsbiler fortsatt skal ha disse fordelene, særlig dersom nullutslippsbilene hindrer kollektivtrafikkens fremkommelighet. Dette er særlig et problem i Oslo og Akershus.

NHO mener at det i forbindelse med vurderingen av en rettighetsbasert tilskuddsordning for kjøp av nullutslippsbiler også bør vurderes en tilsvarende tilskuddsordning for nyttekjøretøy i tungtransporten (gass og bioetanol).

NHO er glad for at dagens og vedtatte unntak fra veibruksavgift for alternative drivstofftyper ikke skal revurderes før 2020. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for overgang til CO2-nøytrale drivstoff i transportsektoren.

Kritisk

NHO er mer kritisk til den varslede endringen i CO2-avgiften på drivstoff, fordi det vil føre til økte dieselpriser som i første rekke rammer næringslivet. NHO er også skuffet over at veibruksavgiften på naturgass og LPG, som ble innført i statsbudsjettet for 2015, videreføres. Dette vil svekke muligheten for bruk av biogass og biopropan i tungtransporten og i kollektivtrafikken.

NHO er kritisk til at avtalen ikke sier noe om en mer langsiktig overgang fra veibruksavgifter til et system med veiprising. Køprising i storbyene – som også er et effektivt virkemiddel for å sikre økt fremkommelighet og økt kollektivandel er heller ikke omtalt. Køprising forutsetter et godt utbygd kollektivnett.

Reiseliv

NHO Reiseliv hilser endringene velkommen. Reiselivsbedrifter over hele landet tilrettelegger med ladepunkter og NHO Reiseliv har en ambisjon om at Norge kan bli et land som tar det grønne skiftet på alvor og også tilrettelegger for mer miljøvennlig reising.

Bilbransjen

Norges Bilbransjeforbund jobber sammen med NAF og Bilimportørenes Landsforening om bilavgiftssystemet. Resultatet av forhandlingene ligger meget tett også på deres ønsker. Bilavgiftene er viktig for å nå målene innen miljø, klima, trafikksikkerhet og økonomi, ifølge NBF.

Transport

NHO Transport er skuffet over at det blir avgift på gass. Det gjør gassalternativet mindre konkurransedyktig for kollektivtransporten. Uten kompensasjon for ny veiavgift på gass kan fylkeskommunene komme til å kutte i kollektivtilbudet. Dette er ikke bra for verken kunder eller miljøet. Når det gjelder elbil, er NHO Transport tydelig på at bussen må prioriteres foran personbiler i kollektivfeltet. De håper at Oslo og Akershus raskt innfører tiltak som sikrer fremkommelighet for bussene på E18 og Mosseveien.

Logistikk

NHO Logistikk og Transport anbefaler i tillegg at det stimuleres til støtteordninger for fyllestasjoner/energistasjoner for alternative drivstoff i næringstransporten, samt for investering i kjøretøyer som koster mer enn dieselkjøretøyer ( gass og bioetanol). De mener dessuten at 2020 er ikke lang nok forutsigbarhet for investering i kjøretøyer som skal vare i 10 år (gass og bioetanol).