Forbereder skattereform

Som et bidrag i arbeidet med reformering av selskapsskatten, inviterte NHOs skatteteam denne uken til et fagtungt seminar om temaet.

Publisert 03.04.14

Skatter og avgifter

Seminarets undertittel var "Hvilken betydning har skattekonkurranse og internasjonal overskuddsflytting for utformingen av vårt eget skattesystem".

Direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, pekte på formålet med seminaret; å øke forståelsen av de endringene som skjer i verden rundt oss og hvilken betydning de har for det pågående arbeidet med en reformering av selskapsskatten.

Hensikten var å få belyst dette fra ulike perspektiver. Foredragsholdere var derfor hentet inn fra våre naboland i tillegg til norske skatteeksperter fra Finansdepartementet, Skatteetaten, akademia og næringslivet. Dette gjenspeilte seg i deltakerlisten og et 90-talls tilhørere fra de nevnte arenaer og fra andre interesseorganisasjoner deltok.

Seminaret var konsentrert om utfordringer knyttet til internasjonale skattetilpasninger og internasjonal skattekonkurranse. Kollega Krister Andersson fra Svenskt Näringsliv holdt det innledende foredraget om OECD/G20s arbeid med tiltak mot BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Guttorm Schjelderup fra NHH ga en innføring i temaet skattekonkurranse både fra et teoretisk og empirisk perspektiv.

Disse temaene ble ytterligere belyst av de øvrige foredragsholderne, blant andre Per Hajem fra Telenor om betydningen for de store bedriftene. Vi fikk også en innføring i bakgrunnen og motivene for de endringene i selskapsskatten som er gjennomført i Danmark og Sverige de siste årene.

Hans Henrik Scheel, adm. direktør i SSB og leder av Skatteutvalget avrundet seminaret. Han berømmet NHO for å ha tatt initiativ til et seminar som belyser en del vanskelige problemstillinger av stor betydning, men måtte medgi at utvalgets jobb i hvert fall ikke kom til å bli noe enklere etter dette. 

Øvrige foredragsholdere var Stig Sollund, Finansdepartementet, Petter Håndlykken, Skattedirektoratet, Thomas Larsen, Finansministeriet i Danmark, samt Rickard Eriksson, Finansdepartementet i Sverige og sekretær for Företagsskattekommittén.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167
Michael Riis Jacobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

michael.riis.jacobsen@nho.no
Telefon
23088159