Fornuft, ikke omkamp

Et nytt og forbedret forslag om å flytte skatteinnkrevingen til Skatteetaten bør få flertall i Stortinget. Det tar hensyn til tidligere innvendinger, skriver NHO-advokat Maj Hines Grape.

Publisert 29.10.15

Skatter og avgifter

Av Maj Hines Grape, advokat i NHO

Når regjeringen i sitt nye forslag styrker hensynet til arbeidstakerne og reduserer sentraliseringseffekten, er det vanskelig å se gode grunner mot å gjennomføre reformen.

Forslaget i statsbudsjettet er derfor ikke en omkamp, slik Kommunal Rapports kommentator Jan Inge Krossli skriver 15. oktober. Litt forlenget spilletid har bare gjort forslaget enda bedre, og det er vel fortsatt slik at det er resultatet som teller: Et forbedret forslag som tar hensyn til innvendinger fra høringsinstanser og politikere. I likhet med de fleste fagmiljøer, støtter NHO forslaget om å flytte skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

NHO mener at å flytte arbeidsgiverkontrollen til Skatteetaten vil være et viktig tiltak i kampen mot svart økonomi. Riksrevisjonen har dokumentert godt hvordan kommunene i varierende grad prioriterer den lokale arbeidsgiverkontrollen. Enkelte kommuner gjennomfører ikke kontroller overhode.

Hvis arbeidsgiverkontrollen innlemmes i den øvrige kontrollaktiviteten i Skatteetaten, forventer NHO en bedre og mer effektiv kontroll, og dermed mer effektiv kamp mot økonomisk kriminalitet.

Bedre rettsikkerhet

Hensynet til lokalkunnskap og nærhet til skyldnere trekkes ofte frem som argument for å beholde skatteoppkreverfunksjonen i kommunene. I et rettssikkerhetsperspektiv kan imidlertid lokale og personlige hensyn være uheldig. Innfordring av skatt er en strengt regulert oppgave der hensynet til rettsikkerhet for skattyter og lik behandling er sentralt. Gjennom reformen vil bedrifter og andre skattytere få mer lik saksbehandling, uavhengig av geografisk tilhørighet.

Det at svært mange kommuner allerede har samlet skatteoppkrevingen i interkommunale virksomheter, tyder på at de mener det er grenser for hvor lokal oppgaven bør være.

Mer rasjonell bruk av offentlige ressurser

NHO mener det er ressurseffektivt å samle innkreving av all skatt. I dag kreves skatt og arbeidsgiveravgift inn på kommunalt nivå og merverdiavgift i Skatteetaten. Dette er opplagt krevende, både faglig, administrativt og ressursmessig.

En samordning med Skatteetatens systemer for innkreving av merverdiavgift vil effektivisere innfordringsarbeidet. Det vil videre innebære mer rasjonell drift og utvikling av skatteetatens IT-systemer, systemer som skatteoppkreverne i kommunene allerede i dag bruker til kontroll og innfordring.

Ikke minst spares det offentlige ressurser. I budsjettet for 2016 er det beregnet en besparelse på 206 millioner kroner.

Tatt hensyn til høringsinnspill

Dette er ikke en «omkamp», men en tilpasning av reformen til signaler fra høringsinstansene og partiene på Stortinget. Ved Stortingets behandling av revidert budsjett ble regjeringen bedt om å belyse noen problemstillinger nærmere, blant annet spørsmålet om stillingsvern gjennom virksomhetsoverdragelse og forholdet til øvrige strukturendringer i Skatteetaten. Dette har regjeringen nå gjort:

  • Det tilbys virksomhetsoverdragelse til alle berørte ansatte i kommunene. Kommunalt ansatte som mister oppgaver som følge av reformen, får tilbud om tilsvarende arbeidsoppgaver i Skatteetaten. Ansatte har også rett til å reservere seg mot å følge oppgaven til Skatteetaten. Regjeringen har med dette kommet KS og særlig Oslo kommune i møte.

  • «Sentraliseringseffekten» er redusert ved at regjeringen ikke lenger legger opp til en samtidig gjennomgang av Skatteetatens kontorstruktur «med sikte på færre og større kontorer».

  • Forholdet til kommunereformen er avklart. Ved behandlingen av stortingsmeldingen om kommunereformen i vår ble det fremsatt forslag om at: «Skatteinnkrevingen skal fortsatt ligge i kommunene, og Stortinget ber derfor regjeringen stoppe prosessen med å statliggjøre den lokale skatteinnkrevingen». Forslaget fikk ikke flertall.

Norske bedrifter trenger vern mot arbeidslivskriminalitet, likebehandling og en faglig sterk og effektiv offentlig forvaltning. Lokale varianter er ingen styrke i skatteoppkrevingen, og fornuft tilsier da at skatteoppkreving samles i Skatteetaten.

(Artikkelen stod først på trykk i Kommunal Rapport 29. oktober 2015.)

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158