Eiendomsskatt

Godt levert om eiendomsskatt

Regjeringens forslag til endringer innebærer at eiendomsskatt vil være en skatt på tomter og bygninger – slik den er ment å være, skriver Petter Haas Brubakk og Ellen Mulstad i NHO.

NHOs direktør for næringspolitikk, Petter Haas Brubakk (bildet), skryter av regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten. Sammen med advokat Ellen Mulstad har han skrevet et debattinnlegg i Finansavisen om saken.

Publisert 16.07.15

Skatter og avgifter

Finansdepartementet leverte før ferien et etterlengtet og velbegrunnet forslag til lettelser og forenklinger for eiendomsskatt på produksjonsanlegg. Det er nettopp slike forbedringer i rammebetingelsene som skaper grunnlaget for økt næringsaktivitet på like konkurransevilkår. Nå er det opp til partiene på Stortinget å vise at de også forstår betydningen dette vil kunne ha for investeringer i fastlandsindustrien.

Bedt om endringer

NHO og Norsk Industri har i flere år bedt om endringer i loven som gir kommunene adgang til å utskrive eiendomsskatt. Etter snart to år i regjering er det svært gledelig at det nå leveres på det man selv ba om i opposisjon. Finansdepartementets forslag vil skape klarhet og forutsigbarhet i et regelverk som både har belastet kommuneadministrasjonene, bedriftene og ikke minst domstolene i en årrekke.

Dagens regler oppleves urimelige

Etter dagens regler kan kommunene beregne eiendomsskatt av maskiner og installasjoner i små og store industrianlegg. Omfanget er blitt kraftig utvidet de senere tiårene. Alt fra telefonkabelanlegg til transportbånd og tanker blir inkludert i grunnlaget for eiendomsskatt, sammen med de fleste maskiner. Takstene er dessuten satt til såkalt substansverdi. Domstolene har akseptert slike takster selv når det har gitt høyere verdier enn dokumentert salgsverdi. For små og store industrianlegg i distriktene oppleves dette som sterkt urimelig.

Skatt på fast eiendom

Om denne stadige utvidelsen skyldes kommunenes økende appetitt på skatteinntekter, eller ivrige takstfolk og andre rådgivere, skal være usagt. Det er i hvert fall åpenbart at strikken er strukket for langt når Finansdepartementet nå er kommet til at det er behov for ikke bare å klargjøre reglene, men også flytte grensen for hva som skal være eiendomsskattepliktig. Endringene vil innebære at eiendomsskatt vil være en skatt på fast eiendom – tomter og bygninger – slik den er ment å være.

To forslag

Finansdepartementet har to alternative forslag som begge betyr at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt. Eiendomsskatt på vannkraft foreslås uendret. I det alternativet hvor den foreldede kategorien "verk og bruk" fjernes, foreslås det at kommunene skal kunne velge å skrive ut eiendomsskatt bare på vannkraftanlegg. Vannkraftkommunene vil med andre ord ha de samme skattemulighetene som i dag.

Økte investeringer

For enkelte kommuner med store industrianlegg og høye skatteinntekter i dag vil forslagene bety relativt store tap av skatteinntekter. Vi ser at det vil gi overgangsutfordringer, og departementet ber eksplisitt om å få oversikt over konsekvensene for de enkelte kommuner. NHO mener det er mulig å finne ordninger for de kommunene der overgangsutfordringene er størst. Men vi har tiltro til at kommunene forstår at forslaget vil være et viktig element i den omleggingen av skattesystemet som må til for å øke investeringene rundt om i landets kommuner. Investeringer gir arbeidsplasser som igjen gir skatteinntekter.

Godt levert

Det er noen åpne spørsmål knyttet til dette som til alle høringsnotater. I NHO-fellesskapet skal vi ha en grundig behandling av saken, men vårt klare utgangspunkt er at dette er svært godt levert.

Les mer om regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten.