SCHEEL-UTVALGET

Grundige vurderinger

- Hovedpoenget fra Scheel-utvalget, om en reduksjon i selskapsskatten, har NHO bedt om lenge. Når det gjelder alle de andre elementene i innstillingen, skal vi gjøre en grundig gjennomgang, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Fra overrekkelsen av Scheel-utvalget.

Publisert 08.12.14

Skatter og avgifter

- Scheel-utvalgets innstilling er på nærmere 400 sider. NHOs foreløpige vurderinger er at den samlede innretningen er god for norsk næringsliv.

- NHO har nesten 24.000 medlemsbedrifter som i større eller mindre grad berøres, og vi skal ha tett dialog med dem om hva vi skal mene om de forskjellige forslagene, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk.

Etter NHOs mening styrker den foreslåtte økningen på ca. 5 prosentpoeng i skatten på eierinntekter argumentet om å fjerne formuesskatten. Selv om utvalget foreslår å rette opp uheldige skjevheter i formuesskatten, så vil likevel den samlede skatten på norsk eierskap være for høy i Norge med utvalgets forslag.  

Forutsetning

- I 2004 ble utbytteskatten foreslått innført under den klare forutsetning at formuesskatten skulle fjernes. Det har som vi vet, ikke skjedd. I dag betaler norske eiere mer i utbytteskatt enn i formuesskatt på næringsformuen.

Utvalgets innstilling inneholder også mange ulike forslag vedrørende aksjeinntekter over landegrensene, utenlandsk virksomhet i Norge og øvrige tiltak for å motvirke overskuddsflytting.

- Disse må ses i sammenheng med OECDs arbeid og de endringer i skattereglene som sannsynligvis vil komme også i andre land. Det kan bli omlegginger i beskatningen for utenlandske eiere både av deres virksomhet i Norge og i beskatningen i hjemlandet når inntektene føres tilbake til eierne der, sier Brubakk.