DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Ingen flere tiltak

Stortingets finanskomité kommer ikke med flere tiltak enn det regjeringen har foreslått, for å kompensere bortfallet av redusert arbeidsgiveravgift.

Bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift har store konsekvenser for blant annet transportsektoren.

Publisert 18.06.14

Skatter og avgifter

Regjeringen presenterte 6. juni tiltakene som skal kompensere for bortfallet av redusert arbeidsgiveravgift. NHO har tidligere spilt inn flere forslag til kompenserende tiltak som ikke fikk gjennomslag i proposisjonen fra regjeringen. Disse får heller ikke gjennomslag i innstillingen som kom fra Finanskomiteen i dag.

Handlingsrom
Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO mener fortsatt at flere av de målrettede forslagene ligger innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet og bør tas i bruk. Det handler i stor grad om avgiftslettelser, som i den særnorske CO2-avgiften for innenlands luftfart og vegbruksavgiften for godstrafikk.

NHO deltok også i komiteens høring om saken mandag denne uken. Her ble det blant annet pekt på at nivået for kompensasjon for fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester er for lavt. Fra tidligere lignende situasjoner har dessuten bransjene erfaring med at kompensasjon ikke kommer frem til selskapene som blir rammet. NHO ber derfor om at det vurderes å øremerke midlene.

- Dette er en alvorlig sak. Bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift har store konsekvenser for våre medlemsbedrifter, ikke minst i transportsektoren, sier Harto.

- Derfor er vi skuffet over at ikke komiteen har funnet rom for ytterligere og mer treffende tiltak.

Skal vurdere effekter
Harto er imidlertid glad for at regjeringen bes vurdere effektene av tiltakene. Dette skal komme senest i revidert nasjonalbudsjett neste år. Stortinget ber også regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 å vurdere kompensasjon for fylkeskommunenes økte kostnader som følge av endringene, knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av fylkesveier. Stortinget ber også regjeringen kvalitetssikre hva fylkeskommunenes økte kostnader til kjøp av transporttjenester blir i 2014 og også vurdere hvordan man kan sikre at kompensasjonen kommer bedriftene til gode.

NHO har tidligere påpekt at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik det legges opp fra regjeringens side. En utredning som NHO fikk utført i april dokumenterer dette.

Stortingets finanskomité ber "regjeringen følge rettsutviklingen i EU/EØS nøye og så raskt som mulig vurdere om det er mulig å få gjennomslag for endringer i notifikasjonen i DA-ordningen som inkluderer transportsektoren eller større deler av transportsektoren".

- Vi mener at regjeringen ikke har benyttet det EØS-rettslige handlingsrommet som regionalstøtteretningslinjene åpner opp for, så her mener vi det er god grunn til å gå nye runder med EU, slik NHO tidligere har bedt om.

Finanskomiteen avgjør saken denne uken.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282