Knusende seier om eiendomsskatt

Rana Gruber AS har vunnet over kommunen på alle punkter i saken om eiendomsskatt på maskiner og jernmalm.

Rana Gruber AS gikk til sak mot Rana kommune etter at de fikk mangedoblet eiendomsskatten - og vant. (Foto: Rana Gruber)

Publisert 20.08.15

Skatter og avgifter

Rana Gruber AS fikk økt eiendomsskatten fra 350 000 kroner til 5,5 millioner kroner etter nye takseringer. 

Retten har kommet til at taksten i sin helhet er satt for høyt og at den konkret er uriktig for to sentrale poster, maskiner og jernmalm. Kommunen får kritikk for ikke å ha forelagt opplysninger for selskapet før vedtak ble fattet. Dette gjelder særlig maskinene. Det er kommunens plikt å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, ifølge lagmannsretten.

Både NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri var partshjelpere i saken. - Det er stor tilfredshet med dommen, selv om den kan bli anket, sier advokat Ellen Mulstad i NHO. Hun var tilstede på vegne av partshjelperne da saken gikk for Hålogaland lagmannsrett før sommerferien.

Forslag om nytt regelverk

Som kjent har regjeringen sendt på høring forslag til nytt regelverk nettopp for eiendomsbeskatning av maskiner med svarfrist 18 september.

Forslaget går ut på å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og –installasjoner. - Dette er en svært viktig sak for industrien, sier Mulstad. Hvis forslaget går gjennom, vil industrien slippe den vilkårligheten som i dag eksisterer og som har ført til tiltakende skattlegging av industriens maskinpark i flere år. Ettersom det er et politisk ønske om å stimulere til investeringer i industrien, oppnår regjeringen på denne måten sitt mål. Dagens flertallspartier må heller ikke glemme hva de sa da den rød-grønne regjeringen ikke gjorde noe med eiendomsskatten på maskiner i forrige periode.

- Vi har grunn til å tro at det er mange bedrifter som betaler mer eiendomsskatt enn de skulle dersom kommunene hadde fulgt reglene. Ikke alle har kapasitet til å forfølge saken i rettsapparatet slik Rana Gruber har gjort. Det kan derfor stilles spørsmål ved om tallene som viser hvor mye kommunene vil tape med regjeringens forslag, er for høye.

Glad og lettet

- Vi er både glade og lettet. Dette har stor betydning for oss, men vil også kunne få stor betydning for annen norsk mineralnæring. Dette vil helt klart bidra til å redde arbeidsplasser, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe til Dagens Næringsliv.  

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833