Regjeringen foreslår nøytral merverdiavgift for helseforetak

Dermed kan det bli mer attraktivt å bruke private bedrifter til å levere tjenester som renhold og kantinedrift. NHO har jobbet for dette i mange år.

Renholdsarbeider på sykeshus

Renhold og kantinedrift er eksempler på tjenester bedrifter i større grad ønsker å levere til helseforetak ©iStock.

Publisert 03.07.15

Skatter og avgifter

– Dette er en meget viktig sak for alle våre bedrifter som vil levere tjenester til det offentlige. Med dagens regelverk for merverdiavgift gis staten og helseforetakene et økonomisk motiv til å utføre avgiftspliktige tjenester i egen regi, fremfor å kjøpe tjenester fra private leverandører. Med momsnøytralitet vil man kunne fokusere mer på kvaliteten og ha et likt økonomisk utgangspunkt å konkurrere på, sier Petter Furulund, administrende direktør i NHO Service.

MVA-reformen forskyves til 2017

Regjeringen har sendt forslaget om en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene ut på høring med svarfrist 1. oktober 2015. Nærmere bestemt er dette en kompensasjonsordning for helseforetakene og private sykehus med langsiktige driftsavtaler. 

Forslaget er utarbeidet i samarbeid mellom Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Departementene viser til at det er behov for ytterligere utredninger før ordningen trer i kraft, og ikrafttredelse foreslås derfor til 1. januar 2017. Dette er 1 år senere enn varslet av regjeringen i budsjettproposisjonen for 2015.  

Anleggsmidler kan holdes utenfor

Ordningen foreslås i utgangspunktet generell, det vil si slik at helseforetakene får tilbakebetalt all merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i deres virksomhet. Departementene viser til at gode grunner kan tale for at anleggsmidler kan holdes utenfor ordningen, og ber derfor høringsinstansene særlig vurdere om investeringer bør omfattes. 

Hensikten med forslaget er å motvirke en vridning som oppstår ved at helseforetakene som inkluderes i ordningen gis insentiv til egenproduksjon av tjenester som er unntatt merverdiavgift.

Den indirekte kompensasjonen til helseforetakene foreslås gjennomført ved at helseforetakene ytes 6 prosent av betalt vederlag til slike private virksomheter. På vederlag til private virksomheter for merverdiavgiftsunntatt leie av fast eiendom, ytes helseforetakene etter forslaget 18 prosent. Dette gjøres for å motvirke helseforetakenes insentiv til å eie framfor å leie fast eiendom. Basert på blant annet innspillene i høringen, vil departementene nærmere vurdere nivået på prosentsatsene. 

12 private sykehus inkluderes i ordningen

Totalt tolv private sykehus med langsiktige driftsavtaler fra tiden før den statlige overtakelsen av helseforetakene (private sykehus med langsiktige driftsavtaler) foreslås inkludert i kompensasjonsordningen på lik linje med helseforetakene. Kompensasjonsordningen foreslås finansiert av helseforetakene og de private sykehusene med langsiktige driftsavtaler ved en engangsreduksjon av bevilgningene fra staten. Ordningen er således provenynøytral og ikke en støtteordning.

Se mer om høringen på regjeringen.no

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158