HØRING

Ny klagenemndsordning

NHOs generelle inntrykk av forslaget til ny klagenemndsordning på skatte- og merverdiavgiftsområdet, er at endringene vil kunne bidra til styrket rettsikkerhet for skattyter og styrket tillit til nemndsordningen.

Publisert 15.07.14

Skatter og avgifter

Det er imidlertid flere uklare forhold knyttet til forslaget, og det kan etter vår oppfatning reises spørsmål ved om endringene er tilstrekkelig utredet.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158