Nye skatteregler for diett fra nyttår

Fra 1. januar ble det skjerpet skatt på kost og losji for pendlere – med unntak for langtransportsjåfører.

Publisert 05.01.18

Skatter og avgifter

Det blir fra 2018 endringer i skattereglene både om fradrag for merutgifter til kost og losji når arbeidstakeren dekker disse selv, og når arbeidsgiver dekker merutgiftene (kalt diett eller kostgodtgjørelse).

Alle døgnsatsene reduseres med kr 150, og satsen for pendlere med kokemuligheter på brakke/hybel fjernes helt. Fradraget/skattefriheten begrenses til 24 måneder.

Det innebærer at hvis man får dekning (diett eller godtgjørelse) etter høyere satser enn de som fremgår nedenfor, så vil den overskytende differansen bli skattlagt. Det skal også gjøres skattetrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av det overskytende. I tillegg er Skattedirektoratets satser for kost i 2018 endret i forhold til 2017 også ved at det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer frem til september 2017, se Skattedirektoratets melding om forskuddsutskrivingen.

 

Satser 2017

Satser 2018

Hotell u/frokost

Kr 733

Kr 569

Hotell inkl frokost

Kr 586

Kr 455

Hybel/brakke u/kokemuligheter

Kr 315

Kr 159

Hybel/brakke m/kokemuligheter

Kr 205

0

I aller siste liten ble det klart at skjerpelsene ikke vil gjelde langtransportsjåfører. Det heter i Finanskomiteens innstilling:

"Flertallet viser til at sjåfører som kjører langtransport i utlandet ikke blir berørt, og er enige om at samme sats skal gjelde også for langtransportsjåfører som kjører innenlands. Flertallet viser til at Finansdepartementet vil følge opp enigheten med nødvendige forskriftsendringer."

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167