EIENDOMSSKATT

Ønsker ikke økt skatt

Arbeiderpartiet ønsker å øke skatten for næringsdrivende i Oslo, gjennom kommunal eiendomsskatt. Det synes NHO er en dårlig idé.

NHO ønsker en helhetlig skattereform.

Publisert 20.07.15

Oslo og Akershus, Skatter og avgifter

NHO mener det ikke er fornuftig å innføre en eiendomsskatt, hverken i Oslo eller andre kommuner, i dagens situasjon. Dagens eiendomsskatt er uheldig utformet og kommer på toppen av andre skatter og kan dermed hemme økonomisk vekst. Når næringslivet samtidig står foran store omstillinger, er det et ekstra dårlig tidspunkt for å innføre økte skatter.

I forbindelse med Scheel-høringen har NHO gitt uttrykk for at statlig eiendomsskatt kan være fornuftig, men at den da bør komme samtidig med en nasjonal skattereform.

NHO er tydelig på at vi ikke ønsker økt skattebyrde for næringslivet. Økt eiendomsskatt må eventuelt komme sammen med en reduksjon av annen skatt, og som del av en samlet skattereform. En slik reform bør føre til et lavere samlet skattetrykk for bedriftene, slik NHO ser det. Vi går for systemmessige endringer som vil bidra til å forbedre skattesystemet.

NHO mener at skatt på bolig- og næringseiendom er en mindre skadelig skatteform enn andre typer, som selskapsskatten og formuesskatten. Derfor understreker NHO behovet for en helhetlig skattereform, der selskapsskatten reduseres til 20 prosent, og formuesskatten erstattes av en nasjonal eiendomsskatt, med brede grunnlag og lave satser.

NHO er forøvrig glad for regjeringens forslag til lettelser og forenklinger i eiendomsskatten på produksjonsanlegg, som de presenterte før sommeren.